Provinciale Staten nemen discussie kerntaken over van college

De VVD vindt het stuk over de kerntakendiscussie van het college volstrekt onvoldoende. En het is des te teleurstellender gelet op de heftige discussie en de motie van wantrouwen die er aan vooraf ging. Hoe kan het college dan met zo'n stuk komen? De discussie over de kerntaken loopt nu al vanaf 2008.

Meest onzinnige voorstel in het stuk is om het provinciale takenpakket jaarlijks te bediscussiëren en te bekijken of er geen taken bij of af moeten. Kerntaken zijn taken die langjarig bij de provincie horen. En niet taken die je al naar gelang de politieke trend of hype maar wel of niet doet.

Het stuk wat nu voorligt is even gechargeerd gezegd, een opsomming van wat het college op dit moment doet. Een beschrijving van het coalitie-akkoord. Maar het coalitie-akkoord is iets van de coalitie-partijen, niet van Provinciale Staten. Het stuk staat bol van termen als "eigen plussen aan kunnen brengen" en " visie op ons takenpakket zoals momenteel geldig" en "goede redenen om van het principe "lokaal, tenzij ..." scenario af te wijken". Wat zijn dan die redenen?

Soms wordt ook gezegd dat het een provinciale kerntaak is, maar dat de eerstverantwoordelijke overheid de gemeente is. Hoe kan het college dat met elkaar rijmen?
Het college zegt in het stuk te kiezen als het gaat om het provinciaal takenpakket. In coalitie-akkoord en ook weer in dit stuk wordt echter gezegd dat de provincie niet meer doet aan sociaal beleid. Maar er komt wel extra geld voor sociaal beleid en het wordt gewoon onderdeel van het plattelandsbeleid. Dat verstaat de VVD niet onder het niet meer doen van taken! Dat verstaat de VVD niet onder kiezen!

Belangrijk uitgangspunt voor de VVD is ook dat er maximaal 2 overheidslagen gaan over een onderwerp. Dat wordt in dit stuk ook niet duidelijk.
In het stuk wordt ook niet overzichtelijk duidelijk wat de wettelijke taken nu eigenlijk zijn. En wat de niet-wettelijke taken de provincie nu eigenlijk kosten! Het gaat er vooral ook om hoe je de wettelijke taken uitvoert. Of je verzandt in allerlei getut om de wettelijke taken heen.

De VVD is er voorstander van om wettelijke taken goed uit te voeren. Het rekenkamerrapport over het bodembeleid toont aan dat de provincie Fryslân die wettelijke taak nog niet goed uitvoert. En dat terwijl er bij het milieubeleidsplan gewoon extra taken opgenomen zijn. De VVD vindt dat een slechte zaak. Ondertussen steekt de provincie wel tijd en energie in bijvoorbeeld een waterproject in Mozambique.

Het uitgangspunt is "lokaal, tenzij ...", maar in de uitvoering en uitwerking telt dit niet. Het college houdt krampachtig vast aan een wettelijke taak jeugdzorg, die over aantal jaren over gaat naar gemeenten. Terwijl andere provincies al wel vast jeugdzorgtaken overdragen. De provincie moet durven loslaten en vertrouwen hebben in de gemeenten.

Omdat alle oppositiepartijen het stuk onvoldoende vonden, hebben ze voorgesteld om dan maar de kerntakendiscussie zelf te gaan doen en uit handen van het college van GS weg te halen. De coalitiepartijen sloten zich aan bij dit voorstel.

Publicatiedatum: 9 maart 2012