'Provincie: doe je ding!'

Over de nota economie in Provinciale Staten waren veel partijen het over één ding wel eens. Veel woorden maar weinig daadkracht! De VVD vindt dat het duidelijk moet zijn wie wat gaat doen, wanneer en met welk resultaat. Om die reden werd er dan ook een motie ingediend waarbij het college wordt verzocht om met een concreet uitvoeringsprogramma te komen en deze aan PS voor te leggen. Gedeputeerde Konst heeft toegezegd met een notitie te komen waarin een tijdspad wordt uitgezet en waarin komt te staan wie nu wat gaat doen.

In aanloop naar de behandeling van de nota Economie had de VVD een eigen actieplan economie geschreven. Dit actieplan biedt het college concrete aanknopingspunten voor het uitvoeringsprogramma. Het economisch beleid moet gericht zijn op werk en werkgelegenheid, waarbij de rol van de provincie is om te stimuleren, te faciliteren en daarnaast te investeren in randvoorwaarden. Ondernemers zorgen voor banen en economische groei, niet de overheid!

Om de weinige daadkracht van dit college te verbeteren diende de VVD ook een motie in waarbij uitgesproken werd dat er één gedeputeerde moet komen die verantwoordelijk is voor al het provinciaal economisch beleid. Nu is de economische portefeuille verdeeld over 4 gedeputeerden. Deze versnippering is niet goed en leidt tot gebrek aan regie en tot een minder daadkrachtige en eenduidige aanpak. De motie kon niet rekenen op een meerderheid.

Ook wil de VVD dat de betrokken partijen economie, zoals VNO-NCW, MKB en de Kamer van Koophandel, eerder en beter betrokken worden bij economische vraagstukken en lobbytrajecten. Nu worden deze partijen vaak achteraf slechts in kennis gesteld over een economisch beleidsstuk of een lobbytraject.

De VVD wil daarnaast dat het Ondernemersplein een centrale rol krijgt in de uitvoering van het economisch beleid. Hierbij moeten ook de Friese gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en Smallingerland (de F4-gemeenten) en het WTC worden betrokken. De F4-gemeenten zorgen voor 60% van de werkgelegenheid in Fryslân, terwijl het WTC een duidelijke rol kan spelen op het gebied van export.

De economische realiteit vraagt om bestuurlijke daadkracht. Er is nu geen tijd voor beschouwing op beschouwing. ‘Provincie: doe je ding', aldus Otto van der Galiën namens de VVD Fryslân.

Motie Uitvoeringsprogramma.doc

Motie 1 gedeputeerde economie.doc

Motie Ondernemersplein.doc

Motie Betrokkenheid Stakeholders.doc

 

Publicatiedatum: 20 september 2012