NRK-1

Provincie doorgelicht op eigen functioneren na falend grondbeleid

NRK-1

De provincie moet haar bestuurlijke rol pakken en knelpunten binnen de organisatie in kaart brengen en oplossen. Dat is de uitkomst van het spoeddebat over het falende grondbeleid dat afgelopen woensdag werd gevoerd. Een motie van de VVD met deze strekking werd door nagenoeg alle partijen ondertekend.

Na de Noordelijke Rekenkamer stelde ook bureau Berenschot vast dat de provincie bestuurlijk en ambtelijk geen grip had op de aankoop van gronden, dat het aan regie ontbrak en dat er sprake is geweest van een onprofessionele bedrijfsvoering. Het debat verzande aanvankelijk in een woordenspel tussen Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) over het verschil tussen ‘grondbeleid' waar gedeputeerde Konst wel verantwoordelijk voor zou zijn geweest en ‘integraal grondbeleid' wat niet onder zijn verantwoordelijkheid viel. Op aandringen van PS kreeg Konst zelf het woord en nam verantwoordelijkheid voor het falende grondbeleid van de provincie.

Konst: ,,It hat net goed west" dat de verschillende grondpraktijken niet eerder in elkaar zijn geschoven. Wy ha us om de donder wol ferantwurdllk field. No noch. Wy ha't fan 2007 ôf net goed dien."

De VVD heeft in haar bijdrage gewezen op de vele fouten die geconstateerd zijn door de rapporten van de Noordelijke Rekenkamer en bureau Berenschot. Zo was de provincie zowel ambtelijk als bestuurlijk niet in control. Was er sprake van gefragmenteerde verantwoordelijkheid wat heeft geleid tot weinig regie vanuit de provincie. Zijn signalen van accountant, concern control en eigen medewerkers genegeerd en niet vertaald naar verbeteringen binnen de organisatie. En zijn aspecten van bedrijfscultuur naar boven gekomen die niet passen in een professionele en bedrijfsmatige bestuurs- en organisatiecultuur.

Omdat deze constateringen zich vermoedelijk niet beperken tot alleen het grondbeleid heeft de VVD een motie ingediend waarbij de gehele provinciale organisatie de komende maanden op de geconstateerde knelpunten zal worden doorgelicht. Een begeleidingscommissie bestaande uit Statenleden zal hierop toezien en zal zich onder andere gaan uitspreken over het plan van aanpak om de knelpunten op te lossen.

Motie VVD


Media:

Friesch Dagblad - Provincie wordt komende tijd doorgelicht.pdf

Leeuwarder Courant - Provincie kijkt naar eigen functioneren.pdf

 

Publicatiedatum: 25 januari 2013