safe_image

Provincie moet zich inzetten voor bedrijven die geraakt zijn door de PFAS norm.

safe_image

Provincie moet zich inzetten voor bedrijven die geraakt zijn door de PFAS norm

De Friese provinciale statenfracties van het CDA, FVD en VVD roepen de provincie op om zich in te zetten voor een hogere PFAS norm, zodat bedrijven in de Grond- Weg- en Waterbouw(GWW) sector weer aan de slag kunnen. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS zijn in veel producten toegepast. Daardoor zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater.

De norm voor bagger ligt nog steeds op de strengste norm, te weten 0,1. Nu is deze verhoogd naar 0,8, maar ook door deze norm worden bedrijven geraakt. Bedrijven in de GWW sector worden zwaar getroffen door de PFAS problematiek, omdat werkzaamheden en aanbestedingen al sinds oktober 2019 stil liggen. Dit heeft zeer vergaande gevolgen voor de bedrijfsvoering van ondernemers. Elders in het land worden hogere PFAS normen gehanteerd. Zo is in Noord-Holland door de provincie via een verordening een hogere PFAS norm ingesteld. Het uitblijven van een hogere uniforme norm zorgt onbedoeld voor oneerlijke concurrentieposities.

Statenleden Anne Schelhaas (CDA), Maarten Goudzwaard (FVD) en Durk Pool (VVD) trekken zich de zorgen van deze ondernemers erg aan en hebben, na in december ook al gezamenlijk een motie te hebben ingediend over de verhoging van de PFAS norm, nu vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten om met een oplossing te komen voor dit probleem. Daarnaast wordt er ook gevraagd naar de stand van zaken over de aangenomen motie in december. Zij vragen de gedeputeerde wanneer een oplossing kan worden verwacht en of de provincie met het Rijk, RIVM, FUMO en/of Deltares kan samenwerken aan een oplossing voor deze problematiek. In december gaf het college nog aan dat er in Fryslân weinig problemen waren met de PFAS norm.

Publicatiedatum: 28 januari 2020