Reactie VVD op coalitieakkoord

Hieronder de bijdrage van Avine Fokkens, de nieuwe fractievoorzitter van VVD Fryslan, bij de behandeling van het coalitieakkoord 2015-2019.

 

Geachte voorzitter,

Voor u staat een heel blijde en trotse fractievoorzitter van de VVD.

Blij en trots omdat de VVD na 8 jaar weer mee doet. We zijn weer terug in de Friese coalitie! We zitten weer in vak K. Een rol die ons goed past en waarvoor we primair onze kiezers erg dankbaar zijn.

Ook blij en trots ben ik vanwege de wijze waarop het coalitieakkoord tot stand is gekomen en die zich laat omschrijven als uitermate prettig. En ere wie ere toekomt; het is collega mevrouw Feenstra van de SP geweest die hiervoor de basis heeft gelegd. Zij was het die voorstelde om voordat we over de inhoud zouden gaan praten, eerst met elkaar zouden gaan praten over wie we nu eigenlijk zijn, wat onze achtergrond is en wat ons drijft om überhaupt de politiek te willen bedrijven. Deze gesprekken, die verre van oppervlakkig waren, hebben de basis gelegd voor de wijze waarop de onderhandelingen zijn gevoerd, namelijk open, constructief, gelijkwaardig en in een goede en ontspannen sfeer. Uit de gesprekken volgde ook dat, hoe verschillend de ideologie van de christen-democraten, liberalen, socialisten en Frysk-nasjonalen dan ook moge zijn, er meer is wat ons bindt, dan wat ons scheidt. Mede hierom heeft de VVD fractie alle vertrouwen in het aanstaande nieuwe college.

Maar ook blij en trots vanwege de inhoud van het coalitieakkoord en wel om de navolgende redenen.

Ten eerste vanwege de kern van het coalitieakkoord: we willen dat alle inwoners uit Frsylân meedoen en dat wat we doen ook impact heeft voor alle inwoners. Vandaar de titel “Mei elkenien, foar elkenien” (“Met iedereen, voor iedereen”). We willen perspectief bieden aan zoveel mogelijk Friezen, vooral op het gebied van werkgelegenheid. Onze politieke opdracht is dan ook om ervoor te zorgen dat ieder mens mee doet in de Friese samenleving, elk op zijn of haar eigen wijze. De menselijke waardigheid is daarom hét vertrekpunt van de coalitie.

Ten tweede zal de werkhouding van de coalitie zijn dat de provincie geen ongevraagde bemoeial is, maar een constructieve verbinder die ruimte biedt. Door ruimte te geven, denken we dat we het meest effectief kunnen zijn. Vandaar dan ook het motto “ Kansen grijpen door ruimte te bieden”.

Tevens vinden wij dat het akkoord een goede balans is tussen de programma's van de coalitiepartners en ruimte biedt aan de oppositiepartijen om eigen goede punten in te brengen.

Tegelijkertijd is het een akkoord ook een akkoord waarin de VVD zichzelf goed herkent. Ik noem - zonder uitputtend te willen zijn - het herstellen en versterken van de economie en meer aandacht voor het MKB, dé banenmotor van Fryslân. Als het gaat om economie, dan gaat het om de toekomst van Fryslân. Om banen, om groei, om bestedingen, maar ook om de instandhouding van voorzieningen, met name op het platteland. Om innovatie en om bedrijven de kans te geven zich te ontwikkelen richting de toekomst. Ik noem investeren in goede bereikbaarheid en mobiliteit, zowel op land als op water. Als het gaat om bereikbaarheid, dan gaat het om een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling. De VVD is dan ook blij dat we de komende jaren meer gaan investeren in beheer en onderhoud van ons wegennet, in het aanpakken van diverse bruggen en in het verbreden van bepaalde sluizen Ook worden bestaande knelpunten aangepakt, verdubbelen we de N381 verder tot Oosterwolde-Zuid en zullen we ons inzetten voor de realisatie van een aquaduct in plaats van de huidige brug Skarster Rien in de A. Ik noem de verlaging van de opcenten, het bevorderen van de export, verminderde regeldruk, het vergroten van de waarde van met name hoger onder­wijs in Fryslân, meer ruimte voor de landbouw om te ondernemen en géén extra regelgeving. Het Europese of Haagse minimum is het provinciale maximum. En last but not least; geen nieuwe windmolens op het land en het meer inzetten op energiebesparing en andere vormen van duurzame energie dan windmolens

En tot slot voorzitter, ben ik blij en trots omdat ik de eer heb om de VVD fractie de komende periode te mogen leiden. Vanaf deze plek wil ik mijn partij en in het bijzonder mijn fractiegenoten nogmaals bedanken voor deze fantastische kans en voor het in mij gestelde vertrouwen. Met zijn vijven zullen we vak K de komende periode kritisch blijven volgen.

Voorzitter, ik kom tot een afronding, maar niet eerder nadat ik onze dank heb uitgesproken naar de informateur en later de formateur, de heer Geert Benedictus, die op pro deo basis heel veel werk heeft verricht. Maar ook gaat onze dank uit naar de ambtelijke ondersteuning die in korte tijd bergen werk heeft verzet, naar de collega’s van de coalitiepartijen, maar ook de collega’s van de oppositiepartijen, die - op één na - allemaal input hebben aangeleverd voor het coalitieakkoord. Dank daarvoor.

De VVD fractie ziet uit naar een prettige en constructieve samenwerking met alle leden van provinciale staten, het college, de griffie en het ambtelijk apparaat.

Tot slot wil ik vanaf deze plek uitdrukkelijk de hand uitreiken naar de oppositiepartijen. De VVD vraagt hen om het nieuwe beleid kritisch te volgen en als er raakvlakken zijn om het beleid te steunen. Oftewel: kritisch waar het moet en constructief waar het kan. Andersom zal de VVD voorstellen van de oppositiepartijen serieus overwegen. En als we er samen niet uitkomen, dan is er in dit huis volop ruimte voor een inhoudelijk politiek debat. Juist door deze benadering, is er veel ruimte om mee te doen en om samen te werken aan een nóg mooier Fryslân. Oftewel, de kern van het coalitieakkoord: “Mei elkenien, foar elkenien”.

 

Publicatiedatum: 21 mei 2015