Schriftelijke vragen over verzanding Westgat

Gemeente de Marne, Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL), provincie Groningen en Rijkswaterstaat onderzoeken hoe de doorvaarbaarheid van het Westgat nabij de haven van Lauwersoog verbeterd kan worden. Het onderzoek richt zich op de verwachte ontwikkelingen van de geulen, oorzaken van de verzanding, effecten van ingrijpen en maatschappelijke kosten en baten. De visserijsector vraag al enige tijd om dit onderzoek.

De provincie Fryslân wil 3,1 miljoen euro investeren in de kadeverlenging van de haven in Lauwersoog. De garnalenvissers die gebruikmaken van de haven in Lauwersoog, krijgen straks meer aanlegplekken en faciliteiten om te laden en lossen en hun schip schoon te maken. Niet alleen wordt de kade verlengd; de jachthaven voor plezierboten wordt ook gemoderniseerd en er komt een drijvend platform voor de recreatievisserij.

Deze investeringen van de Provincie Fryslân zouden zinloos zijn als Lauwersoog niet bereikbaar is.

In verband heeft de VVD-fractie de volgende vragen aan het College van GS gesteld:

  1. Wat is de stand van zaken van het onderzoek?
  2. Wat zijn gevolgen van de verzanding van het Westgat voor toerisme en recreatie in omgeving Lauwersoog ?
  3. Wat zijn de gevolgen van de verzanding van het Westgat voor de visserij en de havenactiviteiten van Lauwersoog?
  4. Wat betekent dit voor werkgelegenheid?
  5. Op welke wijze is Gedeputeerde Staten van Fryslân betrokken bij dit onderzoek?
  6. Wanneer en op welke wijze worden de Provinciale Staten betrokken bij de conclusies van het onderzoek?
Publicatiedatum: 13 oktober 2015