Schriftelijke vragen over windmolendrift provincie

In de Leeuwarder Courant van 29 januari jl. staat dat gemeente Súdwest Fryslân zich geschoffeerd voelt door het provinciebestuur. De provincie wil volgens de gemeente 49 procent aandeel nemen in een windpark in het IJsselmeer.

De gemeenteraad voelt zich bedonderd en is geïrriteerd over deze beslissing. De VVD wil onder meer graag weten welk democratisch besluit hieraan ten grondslag ligt.

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Heeft het college kennis genomen van het artikel in de Leeuwarder Courant van 29 januari jl. genaamd “Woede in Súdwest over windmolendrift provincie”?
  2. Klopt het dat de provincie een aandeel van 49% wil in een windpark in het IJsselmeer?
  3. Is het college het met de VVD eens dat dit besluit vooruit loopt op de structuurvisie wind die in april ter besluitvorming op de agenda van de Staten staat en dus niet gestoeld is op een democratisch genomen besluit in de Staten?  Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college het met de VVD eens dat de provincie met dit besluit voorbij gaat aan de uitspraak van de gemeente en het protest van vele inwoners in dit gebied en bovendien voorbij gaat aan haar doelstelling om van onderop te zoeken naar eventuele locaties voor windenergie? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college het met de VVD eens dat het voorbarig is om deze keuze nu te maken terwijl de milieueffectrapportage nog niet eens is afgerond? Zo nee, waarom niet?
  6. Heeft GS overlegd met de gemeente Súdwest Fryslân over het feit dat de Provincie naar het Rijk geen gebruik heeft gemaakt van haar mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het voorgenomen plan voor een windpark voor de kust van Súdwest Fryslân? Zo ja op welke wijze en wat was de uitkomst, zo nee waarom niet.

 

 

Indiener(s) VVD – Sylvia Hosman

 

 

Datum 29 januari 2014

 

Publicatiedatum: 30 januari 2014