Snel duidelijkheid over gerommel bij Fryslan Marketing

Fryslân Marketing, een belangrijke organisatie in de marketing en promotie van de provincie Fryslân, verkeert op dit moment in financiële problemen, aldus de Leeuwarder Courant. Er schijnt momenteel een tekort van € 200.000,- te zijn. De provincie Fryslân draagt voor een groot deel bij aan de financiering van Fryslân Marketing. De VVD wil duidelijkheid en heeft schriftelijke vragen gesteld.

Fryslân Marketing is in de problemen gekomen doordat een subsidie van Samenwerkingsverband Noord-Nederland is teruggevorderd. Reden hiervoor zou zijn dat er te weinig geld uit bedrijfsleven is aangetrokken wat een vereiste was bij de verlening van de subsidie. Ook organisatorisch lijkt het aan alle kanten te rommelen.

De VVD wil duidelijkheid en wil weten hoe de situatie zo heeft kunnen ontstaan en welke oplossingen er zijn.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

Fryslân Marketing
Vraag / Vragen  

In de Leeuwarder Courant van 11 oktober 2012 valt te lezen dat Fryslân Marketing in financiële problemen verkeert. De marketingorganisatie schijnt momenteel ruim een tekort van € 200.000,- te hebben. De provincie Fryslân draagt voor een groot deel bij aan de financiering van Fryslân Marketing.

 

1.    Is GS op de hoogte van de (financiële) situatie waarin Fryslân marketing op dit moment verkeert? Wat vindt GS van deze situatie?

 

2.    Waarom is PS niet geïnformeerd door heeft het college van GS ?

 

3.    Wat heeft het college van GS in de afgelopen periode gedaan om de problemen op te lossen?

 

4.    Klopt het dat de provincie onderzoekt hoe de financiering is geregeld sinds 2009? Zo ja, wanneer is dit onderzoek klaar en krijgt PS dit onderzoek ook toegestuurd?

 

5.    Is er een tekort bij Fryslân Marketing, zo ja hoe groot is dit tekort?

 

6.    Klopt het dat SNN zo’n € 420.000,- heeft teruggevorderd? Zo ja, welke redenen liggen er aan deze terugvordering ten grondslag?

 

7.    Hebben GS en SNN bij het verlenen van de subsidie ook eisen gesteld m.b.t. bijdragen vanuit het bedrijfsleven? Zo ja, hoe heeft GS hier controle op gehouden en is GS van mening dat dit afdoende is geweest? Zo nee, waarom niet?

 

8.    Is het Fryslân Marketing onvoldoende gelukt om een bijdrage uit het Friese bedrijfsleven te verkrijgen als aanvulling op de geldstroom van SNN en de provincie? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

 

9.    Welke problemen c.q. risico's zijn er nog met de subsidie-afrekening en/of de financiële aspecten van Fryslân Marketing?

 

10. Klopt het dat rekeningen op dit moment niet betaald worden? Zo ja, om welke rekeningen gaat dit? Om hoeveel geld gaat dit?

 

11. Klopt het dat Paul van Gessel op verzoek van de raad van toezicht twee weken op non-actief heeft gestaan? Zo ja, waarom?

 

12. Klopt het dat de raad van toezicht vindt dat Fryslân Marketing surseance van betaling moet aanvragen, maar dat Van Gessel hiertoe niet bereid is? Wat vindt GS hiervan?

 

13. Heeft het college van GS nog voldoende vertrouwen in het optreden van Paul van Gessel?

 

14. Is het college van GS verzocht om de tekorten van Fryslân Marketing aan te zuiveren?

 

15. Klopt het dat de raad van advies is opgestapt? Zo ja, welke redenen liggen hier aan ten grondslag?

 

16. In het artikel valt te lezen dat de provincie en Fryslân Marketing samen aan een oplossing werken. Klopt dit? Zo ja, aan welke oplossing wordt momenteel gewerkt en wanneer worden PS hierover ingelicht?

 

17. Welke consequenties heeft de ontstane situatie voor de integratie van toeristische entiteiten op basis van plan van aanpak Fan Fryslân?

 

 

Indiener (s)
VVD

 

Otto van der Galien, VVD Statenfractie

 

Datum

 

 

11 oktober 2012

 

Publicatiedatum: 11 oktober 2012