Stem 15 maart VVD Fryslân

Het moet beter

Als VVD Fryslân willen wij dat mensen weer meer vertrouwen krijgen in de politiek. Het is aan de politiek om daar samen met inwoners stappen in te zetten. We hopen dat de Friezen daarvoor openstaan en dat we gezamenlijk kunnen werken aan het herstellen van het vertrouwen.

Het vertrouwen van burgers in de overheid en politiek is momenteel laag. Begrijpelijk. De overheid - het Rijk, provincies en gemeenten - is op bepaalde onderdelen flink tekortgeschoten. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofaanpak, de toeslagenaffaire, het woningtekort en de beschikbaarheid van betaalbare energie. Zo maar een paar willekeurige voorbeelden. Het maakt daarbij niet uit of dat nou de Rijksoverheid is, de Provincie, gemeenten of waterschap is. Dit raakt ons allemaal omdat wij samen die ‘Overheid’ zijn.

De democratie is gebaat bij betrokken en kritische inwoners. We blijven actief zoeken naar manieren om inwoners bij de politiek te betrekken en de ervaren afstand te verkleinen.

Ambitieus en zelfbewust de toekomst tegemoet. Lees hier ons verkiezingsprogramma

Aan de wind blijven

Het is niet alleen voortschrijdend inzicht dat maakt dat wij nu andere keuzes willen maken dan voorheen. Ook de tijd waarin we nu leven dwingt ons daartoe. We leven in turbulente tijden en de wereld is in zeer korte tijd enorm veranderd. Veranderingen volgen elkaaar op zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau snel op. Dat maakt mensen ongerust. Wat komt er op mij af? Hoe ziet mijn leven er in de nabije en verdere toekomst uit? Kan ik de energierekening en de boodschappen nog wel betalen? Hoe ziet het leven van mijn kinderen en kleinkinderen eruit? Kunnen zij de woning krijgen die ze willen? Kunnen zij in Fryslân blijven?

VVD Fryslân deelt deze zorgen. Niet in de laatste plaats omdat ook wij inwoners zijn van Fryslân en ook zelf deze vragen hebben. In dit verkiezingsprogramma geven wij inzicht in hoe wij als VVD Fryslân aankijken tegen vraagstukken die op ons afkomen. Van sommige vraagstukken weten we nu al dat deze gaan spelen, maar zeker in een turbulente tijd als deze zullen veel vraagstukken zich pas ontpoppen na de komende verkiezingen.

VVD Fryslân vindt dat de overheid niet groter moet zijn dan nodig is. Van oudsher wordt door de provincie vaak gekeken naar de klassieke kerntaken. Dit gaat bijvoorbeeld om de bereikbaarheid, milieu en ruimtelijke ordening. Naast deze klassieke kerntaken zien wij nieuwe kerntaken ontstaan. Vaak hebben deze te maken met het op peil houden van leefbaarheid in de breedste zin des woords. Wij vinden het belangrijk dat we ons uitspreken over die onderwerpen die in het belang zijn van onze inwoners en die hen ten goede komt.

Betekent dit dat alles kan of dat de provincie nu de (financiële) oplossing heeft voor alle vraagstukken? Nee! Het blijft onverminderd belangrijk om duidelijke keuzes te maken, ons uit te spreken en ook om ‘nee’ te durven zeggen. Simpelweg niet alles kan.

De toekomst

Met het Friese volkslied bezingen de Friezen ‘it bêste lân fan d’ierde’. Maar hoe zorgen we er voor dat Fryslân daadwerkelijk ‘it bêste lân fan d’ierde’ blijft? Hoe geven we Fryslân door aan toekomstige generaties? Hoe zorgen we er voor dat Fryslân leefbaar blijft mét behoud van haar eigen identiteit?

Wat de VVD Fryslân betreft door open te staan voor veranderingen en ontwikkelingen en daarop tijdig te anticiperen. Door veranderingsgezind te zijn, zodat Fryslân geen openluchtmuseum wordt. Door open te staan voor mensen die graag in Fryslân willen komen wonen, werken, ondernemen en recreëren en zo willen bijdragen aan alles wat Fryslân Fryslân maakt. Maar ook door keuzes te maken die met name voor de lange termijn essentieel zijn. We willen een Fryslân waarin het meer dan goed vertoeven is. Waar je een goede en betaalbare woning kunt krijgen, waar je kunt werken, waar goed onderwijs en goede zorg is. Een Fryslân dat goed bereikbaar is. Kortom, ‘it bêste lân van d’ierde’.

Het leven van onze inwoners wordt niet bepaald door hokjes van vier jaar. Het is daarom belangrijk om als overheid ons ook niet op te sluiten in dergelijke hokjes. Grote en fundamentele vraagstukken kunnen zelden in vier jaar opgelost worden. Dat vergt langjarige inzet en een lange adem. Samen met onze inwoners kijken we naar wat nodig is in het hier en nu en houden we oog op de toekomst.

Publicatiedatum: 2 december 2022