Te Gast: windparken en regionale economie

Op 4 augustus jl. is er een Te Gast van VVD-statenlid Sylvia Hosman verschenen in de Leeuwarder Courant met als titel: Effect windpark op regionale economie moet onderzocht.

Op 18 juli jl. stond een groot nieuw windpark op de agenda van Provinciale Staten. Het Rijk had namelijk gevraagd wat de Provincie belangrijke zaken vindt om te onderzoeken bij de Milieu Effect Rapportage (MER) hiervoor. Het voorgestelde onderzoek was beperkt tot: landschap, natuur, hinder (geluid en slagschaduw), energieopbrengst en veiligheid.

Het College vond dat wel voldoende, ten onrechte!. Want wat niet onderzocht zou worden - en waartoe de MER wel ruimte biedt - is het effect van het windpark op recreatie en toerisme en de daarmee samenhangende werkgelegenheid. Regionale economie is nota bene één van de kerntaken van de provincie. En daarvan zijn recreatie en toerisme heel belangrijke peilers, nu en volgens het Centraal Planbureau zeker ook in de toekomst.

Op een bijeenkomst onlangs in Lelystad over windparken in het IJsselmeer werd onderzoek aangehaald onder 1,5 miljoen waterrecreanten. Zij vinden mooie natuurgebieden, rust en ruimte verreweg het belangrijkst; wel tweemaal zo belangrijk als leuke aanlegplaatsen bijvoorbeeld. Het is dus de vraag hoe men zal aankijken tegen de horizonvervuiling van de enorme windmolens. Maar gedeputeerde Konst vond het niet nodig een dergelijk onderzoek bij de MER voor te stellen en kreeg daarbij steun van een krappe meerderheid van de Provinciale Staten.

Verder staat op meerdere overheidswebsites een kaart met zoekgebieden voor windenergie die voor Fryslân vrijwel de halve provincie bestrijken. Deze kaart is door het vorige college aangeleverd. Maar over dit Friese "aanbod", is niet door Provinciale Staten besloten. Daarbij gaat die kaart veel verder dan het coalitieakkoord en nog heel veel verder dan de VVD wil. Deze kaart kan verwarring en onrust geven, en misverstand bij het Rijk, andere provincies, en bij al degenen die ijveren voor aanleg van windparken.

Gelukkig heeft een meerderheid van provinciale Staten wel de opdracht aan gedeputeerde gesteund om kaart bij te stellen. Tot het eind van dit jaar krijgen de provincies de tijd om met een voorstel te komen voor het leveren van in totaal 6000MW windenergie. Lukt dat niet dan kan het Rijk op basis van de Rijkscoördinatieregeling zaken gaan afdwingen. Fryslân moet alle zeilen bijzetten om niet met het leeuwendeel van de geplande 6000 MW aan windenergie opgezadeld te worden. Innovatie op energiegebied is zeker hard nodig, maar daarbij moet voor Fryslân de focus liggen op energievormen die goed landschappelijk inpasbaar zijn. Dan denkt de VVD aan biobrandstof (bv tweede generatie bioethanol), zonne-energie en blue energy.

Sylvia Hosman-Benjaminse

VVD-statenlid

 

Publicatiedatum: 4 augustus 2012