Totaaloverzicht projecten komt er eindelijk

In de vorige Statenvergadering had de VVD al aangekondigd om met een motie te komen om te komen tot een totaaloverzicht van alle op stapel staande majeure projecten en investeringen en de daarbij betrokken financieringsbronnen. Het is belangrijk dat Provinciale Staten goed en integraal keuzes kunnen maken en prioriteiten kunnen bepalen. Daarvoor is inzicht en overzicht onontbeerlijk!

De komende tijd moet nog een fors aantal beslissingen genomen moeten worden over majeure investeringsprojecten. Het daarbij gaat om economische projecten, maar ook andere projecten, bijvoorbeeld op het terrein van verkeer. Bij het Fries Meren Project wordt bijvoorbeeld gesproken over eigen middelen, maar ook REP-middelen, bij Thialf wordt gesproken over REP-middelen, maar mogelijk ook andere middelen, bij de breedbandinfrastructuur wordt gesproken over NUON-middelen, bij extra inpassingsmaatregelen centrale as over ILG en als dat niet lukt over NUON-middelen, etc.. De beschikbare investeringsbudgetten en financieringsbronnen worden krapper. Er is vaak alleen maar inzicht is in de financiering per project dan wel per financieringsbron. Het integrale totaaloverzicht ontbreekt daardoor. Terwijl het voor Provinciale Staten belangrijk is dat ze goed en integraal keuzes kunnen maken en prioriteiten kunnen bepalen.

Op verzoek van de VVD Fryslân komt het college van Gedeputeerde Staten uiterlijk eind 2011 met een integraal totaaloverzicht van majeure investeringsprojecten en daarbij behorende (mogelijke) financieringsbronnen (incl. een overzicht van de gevolgen voor desbetreffende financieringsbron qua omvang en eventueel met opties of alternatieven voor financieringsbronnen) naar Provinciale Staten.

Publicatiedatum: 2 november 2011