Tussentijdse evaluatie Streekplan

In 2007 is het Streekplan Fryslân in werking getreden en bij de vaststelling hiervan heeft Provinciale Staten toentertijd gevraagd om een evaluatie. Op grond van deze evaluatie kan eventueel worden besloten tot bijsturing van het beleid.

Het college kiest er nu voor om het streekplan niet direct te herzien omdat voor verschillende beleidsonderdelen tussentijds beleid is vastgesteld of in voorbereiding is. De VVD heeft naar aanleiding van de evaluatie vragen gesteld aan de gedeputeerde in de commissie.

Uit de evaluatie blijkt dat de omvang van verblijfsrecreatieve voorzieningen opnieuw moet worden bekeken en dat in de eerst volgende herziening van de Verordening Romte ruimte gecreeerd moet worden voor gemeenten om binnen randvoorwaarden af te wijken van de basisnormering voor nieuwe en uitbreiding van bestaande recreatieve verblijfsvoorzieningen. De VVD juicht dergelijke ruimere mogelijkheden zeker toe. De gedeputeerde gaf aan dat over dit beleidsterrein nog een apart voorstel naar PS toe komt.

Daarnaast heeft de VVD gevraagd wat de insteek van het college zal zijn bij het overleg met de Waddeneilanden over de beddenboekhouding. Het moet volgens de VVD niet zo zijn dat er beperkende regels komen. De gedeputeerde gaf hier op aan de beddenboekhouding op dit moment vooral als "hindernisregelgeving" te zien.

De tussentijdse evaluatie zal als bouwsteen gelden voor een nieuw omgevingsbeleid dat in 2014 gestalte moet krijgen. De urgente zaken zullen apart van elkaar terug komen naar Provinciale Staten.

Publicatiedatum: 30 januari 2013