De VVD investeert in lage lasten, wegen en werkgelegenheid

De VVD gelooft in de kracht en de eigen verantwoordelijkheid van mensen, waarbij een overheid niet voor mensen moet staan, maar naast en soms achter mensen om zo ontwikkelingen op het gebied van innovatie, economische groei en werkgelegenheid mogelijk te maken. Dit liberale gedachtegoed zien we duidelijk terug in de uitvoeringsagenda welke door het college van GS is opgesteld nadat al eerder het coalitieakkoord en het collegeprogramma in Provinciale Staten van Fryslân werden vastgesteld.

Er zal de komende jaren fors geïnvesteerd worden in de Friese economie. Maar liefst 342 miljoen euro trekt het college de komende 4 jaar uit voor het realiseren van haar plannen. Met dit geld wordt onder andere geïnvesteerd in: het Friese onderwijs en bedrijfsleven, lastenverlichting en het op orde brengen en veiliger maken van onze infrastructuur. Allemaal zaken waarvan de VVD gelooft dat het Fryslân verder brengt.

Zo vloeit dankzij de verlaging van de opcenten de komende vier jaar in totaal 80 miljoen euro terug naar onze inwoners. Wat betreft de provinciale wegen zal er de komende jaren worden geïnvesteerd in de N381 en de N359, worden rammelstroken en fietspaden extra aangelegd en wordt het onderhoudsniveau verhoogd. Ook blijven we investeren in toerisme en recreatie, verbetering van het ondernemersklimaat en gaan we investeren we in de 11e faculteit. Allemaal zaken die moeten leiden tot meer werkgelegenheid in Fryslân.

Publicatiedatum: 29 september 2015