Veenweidegebied: inbreng stakeholders tot aan handtekening niet bindend

De VVD is primair van mening dat het een goede zaak is, dat er een inhoudelijke discussie komt ten aanzien van de veenweide problematiek.
In het voorstel staat dat het Wetterskip kritisch is ten aanzien van de drie geschetste scenario's.

In de commissievergadering heeft de VVD er bij de gedeputeerde dan ook op aangedrongen om op een lijn te komen met het Wetterskip alvorens verder te gaan. Gedeputeerde Schokker gaf in antwoord hierop te kennen dat er geen sprake is van het niet op een lijn zitten met het Wetterskip. Als VVD-fractie vertrouwen wij in deze de gedeputeerde op haar eerlijke "wetter blauwe eagen". Maar omdat CDA bestuurders helaas wel eens "lytse streekjes" hebben wil de VVD wel enige "veiligheid" in dit besluit inbouwen. Samen met de PVV en het CDA dienen wij dan ook een motie in die het mogelijk maakt om indien nodig nog enkele andere scenario's uit te werken.
Om met een aantal stakeholders een brede veenweide discussie aan te gaan is op zich een goede zaak. De kanttekening die de VVD daarbij wel wil maken is, dat de agrariërs de stakekolders zijn die een wijziging van het waterbeheer qua inkomsten zullen voelen. De VVD dringt er bij GS op aan om meer dan zorgvuldig om te gaan met de belangen van de landbouw in deze discussie.
Op bladzijde 25 van de notitie staat dat de inbreng van de stakeholders in het proces niet vrijblijvend is. Dit is wat betreft de VVD te strak geformuleerd. Tijdens de discussie in het proces mag een stakekolder niet "worden opgehangen" aan een uitspraak. Wanneer de handtekening onder het (concept) rapport wordt gezet door de stakeholder, is geen sprake meer van vrijblijvendheid. De VVD wil dan ook dat vooraf aan de stakeholders kenbaar wordt gemaakt dat de inbreng van de stakeholders in de overlegfase tot het moment van ondertekening niet bindend is en daartoe dient de VVD dan ook een motie in. Die door de Friese Koers en de PVV is mee ondertekend,

Wat betreft de vraag inzake de regisseurrol schuine streep eindverantwoordelijkheid voor het proces is het voor de VVD geen vanzelfsprekendheid dat die bij de provincie ligt. De provincie moet op voorhand geen "Veenspook" op de schouders nemen. Wat betreft de VVD kan nu al wel worden ingeschat dat dit proces zeer veel kosten met zich mee gaat brengen in de toekomst. De ervaring leert, dat dan meestal bij de trekker van het project de bal komt te liggen wat betreft de financiering. Het is gelet daarop dan beter dat er "veenspookjes" op meerdere schouders zitten.

 

Publicatiedatum: 31 januari 2012