VVD akkoord met afwijzen windinitiatief Meiinoar foar de wyn

Afgelopen week heeft de VVD Fryslân ingestemd met het collegevoorstel om het windinitiatief meiinoar foar de wyn af te wijzen en in te stemmen met het plan Hiddum-Houw. Dit laatste initiatief heeft meer draagvlak en past binnen de aangewezen locaties zoals is vastgelegd in december 2014.

Tijdens de Provinciale Statenvergadering benadrukte Statenlid Avine Fokkens nogmaals dat de VVD tegen windturbines is. Tijdens het bewuste debat van 2014 heeft echter de meerderheid besloten in te stemmen met 530,5 MW windenergie en de locaties voor windparken in Friesland. De VVD heeft destijds beloofd zich in te zetten om de schade voor Fryslân zoveel mogelijk te beperken. In dat kader heeft de VVD dan ook aandacht gevraagd voor participatie en compensatie. Bij de vaststelling van de startnotitie en het provinciaal inpassingsplan later dit jaar, zal hier nader over worden gesproken.

Tot slot heeft de VVD nog aandacht gevraagd over de onrust in het gebied over molens ten noorden van de A7. Molens ten noorden van deze snelweg zullen volgens omwoners schade toebrengen aan de cultuurhistorische waarden van dit gebied. De VVD heeft de gedeputeerde gevraagd hier rekening mee te houden bij het inpasssingsplan. De gedeputeerde zegde toe hiermee rekening te houden.

 

Publicatiedatum: 4 juli 2016