VVD: "Bevorder cultuurtoerisme!"

Afgelopen woensdag 23 januari stond de nota Cultuur, Taal en Onderwijs op de agenda van Provinciale Staten. De nota is, ten opzichte van de behandeling in de commissie afgelopen najaar, flink bijgesteld en daar was de VVD blij mee. "We zijn met name blij dat er nu meer aandacht is voor muziek en muziekonderwijs" aldus VVD Statenlid Sylvia Hosman. Toch zijn er nog wel een aantal zaken die onvoldoende uit de verf komen in de nota en daartoe heeft de VVD een aantal moties ingediend.

Al meerdere malen heeft de VVD gepleit voor cultuurtoerisme en aansprekende tentoonstellingen kunnen daar zeker een bijdrage aan leveren. Nu het tentoonstellingsbudget verdwenen is en nog niet bekend is of hier een oplossing voor komt, wil de VVD middels een motie druk op de ketel zetten om dergelijke tentoonstellingen te bevorderen. Hierop kreeg de VVD de toezegging van gedeputeerde de Vries dat er binnen 3 maanden een voorstel komt voor het instellen van een Fries Fonds wat ook musea in staat moeten stellen om publiekstrekkende tentoonstellingen te organiseren. De VVD wacht dit voorstel af en houdt de vinger aan de pols.

Daarnaast heeft de VVD aan GS verzocht om mogelijkheden van betaalbare vormen van ondertiteling te onderzoeken en in overleg met Omrop Fryslân te kijken naar de mogelijkheden van ondertiteling van hun programma's. Met behulp van ondertiteling kan het Fries makkelijker opgepakt worden door niet Friestaligen en maakt het mogelijk voor doven en slechthorenden om Omrop Fryslân te volgen. Helaas werd deze motie niet door de meerderheid van de Staten ondersteund.

Ook heeft de VVD aandacht gevraagd voor immaterieel erfgoed. Graag zou de VVD zien dat de provincie op dit punt een regierol oppakt. Het gaat hierbij om het vastleggen van tradities en rituelen die van generatie op generatie worden doorgegeven. De gedeputeerde vond deze motie sympathiek en heeft hem dan ook overgenomen.

Tot slot heeft de VVD nog aandacht gevraagd voor kunst in openbare ruimtes. Tot dusver gebruikt de provincie een verouderde percentageregeling uit 1986 en de VVD zou dit graag in minder dwingende vorm willen updaten. Deze percentageregeling is niet meer van deze tijd en een minder dwingende regeling laat ruimte om kunst in openbare ruimte daar te plaatsen waar het de grootste meerwaarde heeft. Ook deze motie werd door de gedeputeerde overgenomen.

Publicatiedatum: 25 januari 2013