VVD en Christenunie betreuren stil leggen project traverse Lemmer

Via de website van de provincie hebben de Statenfracties van de Christenunie en VVD moeten lezen dat er pas op de plaats wordt gemaakt met de traverse Lemmer. In feite komt het werk stil te liggen. De Statenfracties van Christenunie en VVD betreuren het dat dit voor de regio belangrijke project is stil gelegd, en willen weten waarom dit nu precies gebeurt is.

Ongeveer de helft van het benodigde budget van € 37,5 miljoen is nog maar beschikbaar. Het resterende geld wil het college van GS halen uit bezuinigingen op andere wegenprojecten. Christenunie en VVD willen weten aan welke projecten het college denkt. Ook al omdat er door het college van GS voor gekozen is om sowieso € 14,5 miljoen structureel te bezuinigen op het provinciale programma verkeer.

Tot nu toe heeft het college van GS altijd geruststellende woorden gesproken over het realiseren van de traverse Lemmer op vragen vanuit Provinciale Staten. Ook over de gewekte verwachtingen hebben Christenunie en VVD vragen.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

Gericht aan
GS / lid van GS
Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

Stil leggen traverse Lemmer (N359)
Vraag / Vragen

 

 

 

 

 

 

1. Via de website van de provincie hebben wij moeten lezen dat er pas op de plaats wordt gemaakt met de Traverse Lemmer. In feit komt het werk stil te liggen. De Statenfracties van Christenunie en VVD betreuren het dat dit voor de regio belangrijke project is stil gelegd. Waarom zijn Provinciale Staten hierover niet rechtstreeks geïnfor-meerd door het college van GS, het is immers een politiek gevoelig project?
2. Waarom legt het college de voorbereidende werkzaamheden stil? Hoeveel vertraging loopt het project op door het stil leggen van de werkzaamheden? Wanneer vindt definitieve besluitvorming over het project en de financiering door het college van GS plaats?
3. U heeft besloten om € 14,5 miljoen te bezuinigen op het programma verkeer. In de tekst op de website staat dat de provincie op dit programma moet bezuinigen. Bent u met ons van mening dat het een keuze is van het huidige college om op juist dit programma te bezuinigen? Zo nee, waarom niet?
4. Ongeveer de helft van het benodigde budget van € 37,5 miljoen is nog maar beschikbaar. Het resterende geld wilt u halen uit bezui-nigingen op andere wegenprojecten. Aan welke projecten denkt het college? En als het college nog niet weet op welke wegenprojecten dat zou kunnen of moeten, waarom wordt dit dan voorgehouden als een soort "worst"? Hoe moet de bezuiniging op andere wegenpro-jecten gezien worden op de bezuiniging van € 14,5 miljoen structu-reel op het gehele programma verkeer?
5. Tot nu toe heeft u altijd geruststellende woorden gesproken over het realiseren van de traverse Lemmer op vragen vanuit Provinciale Staten. Het zou allemaal wel goed komen. Waarom heeft u de verwachting gewekt dat het allemaal wel goed zou komen? Wat is de kans dat het project geheel dan wel gedeeltelijk wordt uitge-voerd? Komt van uitstel ook afstel? Zo nee, waarom niet?
6. Op de website van de provincie kunnen wij lezen: "De provincie wil realistisch zijn en geen verkeerde verwachtingen wekken bij de Lemsters". Wij zijn van mening dat die verwachtingen al gewekt zijn. Welk overleg heeft er plaats gevonden met de betrokkenen in de gemeente? Welke communicatie heeft er plaats gevonden met de betrokkenen in de gemeente of heeft men het ook van de website van de provincie of uit de krant moeten lezen?
7. In de tekst op de website wordt gezegd: "Dan is ook duidelijk welke opties wel en niet mogelijk zijn." Aan welke opties denkt het college van GS als het gaat om zaken die niet mogelijk zijn?

Indiener (s)

VVD en Christen-unie
Otto van der Galiën Anja Haga

VVD Statenfractie Christenunie Statenfractie

Publicatiedatum: 11 december 2011