VVD en Grienlinks stellen vragen over topverlichting windmolens

De VVD Statenfractie heeft samen met de fractie van GrienLinks vragen gesteld naar aanleiding van de succesvolle afronding van de pilot over een radardetectiesysteem voor de luchtvaartverlichting op windturbines. Zie hieronder de vragen.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van Orde
Gericht aan GS / lid GS

 

Gedeputeerde Klaas Kielstra
Inleidende toelichting

(facultatief)

Bij windpark Krammer is onlangs een pilot met betrekking tot een radardetectiesysteem voor luchtvaartverlichting op windturbines met succes afgerond. Deze pilot is een belangrijke stap in het verminderen en voorkomen van hinder die wordt veroorzaakt door de verlichting op windturbines.

De rijksdienst Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is het bevoegd gezag dat toestemming moet verlenen voor het plaatsen van dergelijke systemen.

In de Provinciale Statenvergadering van 18 juli jl. is door PS de motie “alternatief voor topverlichting” van GL en mede ingediend door de VVD aangenomen. In het verlengde hiervan stellen wij u de volgende vragen:

 

Vraag / vragen

 

 

1.     Bent u bereid (al dan niet in IPO-verband) om bij de desbetreffende ministeries aan te dringen op het in de toekomst standaard mogelijk maken van radardetectiesystemen bij windparken?

2.     Bent u bereid om bij de initiatiefnemers, op grond van de voor hen geldende (in de anterieure overeenkomst neergelegde) inspanningsverplichting tot het onderzoeken van alternatieven ter zake van de topverlichting, aan te dringen op het indienen van een verzoek bij de ILT om een dergelijk radardetectiesysteem te plaatsen?

3.     Zo nee, waarom niet?

4.     Bent u bereid om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is of een radardetectiesysteem in samenwerking met WPF geplaatst kan worden?

Indiener(s) VVD, Avine Fokkens

GrienLinks, Retze van der Honing

Datum 5 september 2018
Publicatiedatum: 6 september 2018