VVD Fryslan akkoord met bestuursakkoord!

In de statencommissie heeft de VVD aangegeven zich te kunnen vinden in het deelakkoord water en in een aantal andere afspraken o.a. met betrekking met de Friese Taal en Cultuur zoals die door Minister Donner schriftelijk zijn bevestigd. Het grote discussiepunt in Provinciale Staten was nog het deelakkoord natuur.

De voorgestelde rolverdeling waarbij de provincie het beleid voor het landelijk gebied gaat bepalen spreekt de VVD aan. Dat geldt ook voor vermindering van de regeldruk en de bestuurlijke drukte. Weinig mensen hebben in de gaten hoeveel regels er de laatste decennia over het open landschap en de Waddenzee zijn uitgestort. Het is prima dat daar eens goed naar gekeken wordt. Er wordt duidelijkheid gegeven, verdere stagnatie in planvorming en - uitvoering wordt voorkomen. Binnen de kaders van het regeerakkoord wordt dit door de onderhandelaars als het maximaal haalbare beschouwd, waarbij er landelijk geen korting van 600 miljoen in 2013 en 2014 plaatsvindt. Een akkoord is per definitie een kwestie van geven en nemen en dat is in dit geval niet anders.

Het college geeft in haar voorstel duidelijk aan, dat er ook in Fryslân gekozen zal moeten worden. De middelen worden fors krapper en de totale financiële consequenties zullen komend voorjaar moeten worden verwerkt waarbij de beleidsmatige onderlegger verwoord moet worden in een nieuwe nota Natuur/Vitaal Platteland.

Het is positief dat de aantal partijen die betrokken zijn bij het landelijk gebied, het voortouw hebben genomen tot het opstellen van het Grien Manifest, zij sorteren in feite voor op de situatie die zal ontstaan na het in werking treden van het akkoord, willen niet dat er nog langer stagnatie van planopstelling en -uitvoering plaatsvindt en trekken aan de bel. De VVD vindt dat dit Manifest positief benaderd moet worden, waarbij definitieve besluitvorming over de financiële inpassing volgend voorjaar kan plaatsvinden.

De VVD heeft nog een aantal concrete vragen.

Wat is het karakter van het bestuursakkoord? Kan er sprake zijn van selectief shoppen waarbij sommige aspecten worden aanvaard en bij andere onderdelen een andersluidend standpunt wordt ingenomen. Wat is op dit moment het actuele landelijke beeld voor wat betreft het deelakkoord Natuur zoals de gedeputeerde dat ziet?
Wat verwacht de gedeputeerde dat er gebeurt nu er een patstelling ontstaat met een aantal provincies tegen en een aantal provincies voor? Staan G.S. van Fryslan nog unaniem achter het voorstel dat zij aan P.S. doen, nu gisteren de gedeputeerde van Drenthe afstand heeft genomen van het bereikte onderhandelingsakkoord?

De VVD Fryslân is na een duidelijke beantwoording van de gedeputeerde akkoord gegaan met het bestuursakkoord en de deelakkoorden water en natuur. CDA, VVD, FNP en PVV stemden voor het akkoord. Het akkoord is door PS verworpen met 1 stem verschil.

Publicatiedatum: 22 november 2011