VVD Fryslan: GS moet nu voortvarend aan de slag met herstructurering woningen

Provinciale Staten hebben unaniem ingestemd met het aanvalsplan herstructurering Friese woningvoorraad en het beleidskader stedelijke vernieuwing 2012-2015. Het Aanvalsplan geeft tot en met 2022 aan op welke wijze de provincie de herstructurering van de Friese woningvoorraad aan wil jagen. Voor de tussentijd geeft het beleidskader richting aan de besteding van Rijksmiddelen (ISV).

Bij de behandeling van het beleidskader heeft de VVD aangedrongen op een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie. Deze evaluaties zijn door de gedeputeerde toegezegd. Door deze evaluaties kan PS zich een duidelijk beeld vormen van de eventuele toegevoegde waarde die ISV-middelen als aanjaagfunctie hebben. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt voor mogelijke toekomstige inzet van provinciale middelen op basis van het aanvalsplan. ‘We hebben van 2010 tot en met 2014 middelen van het Rijk gekregen voor stedelijke vernieuwing en we komen nu pas met een beleidskader. Het is goed dat we dit beleidskader eindelijk hebben maar GS moet nu wel voortvarend aan de slag gaan’, aldus Klaas Kielstra namens VVD Fryslân.

Met betrekking tot het aanvalsplan heeft de VVD aangegeven een voorbehoud te maken op het beschikbaar stellen van middelen. Gedeputeerde Konst heeft aangegeven met afzonderlijke plannen te zullen komen die vergezeld gaan met een dekkingsvoorstel. De VVD zal deze plannen elk op hun eigen merites beoordelen en op dat moment het geld pas beschikbaar te stellen. De belastingbetaler heeft recht op een optimale inzet publiek geld. We moeten geen plannen financieren die gebaseerd zijn op achterhaalde ideeën.

Publicatiedatum: 27 april 2012