VVD Fryslan: onderzoek effecten op recreatie en toerisme!

De VVD Fryslân heeft, tijdens de Provinciale Staten van 19 februari, een motie ingediend met het verzoek aan het college van GS om een gedegen onderzoek te laten doen naar de effecten op recreatie en toerisme van grote en kleine windparken, voor de Friese IJsselmeerkust en op het vasteland in Fryslân.

De motie is aangenomen met een grote meerderheid van de stemmen alleen D66, SP, Grienlinks en de PVV stemden tegen. De gedeputeerde gaf aan wel iets te zien in een onderzoek maar wilde een knip maken; nu eerst een onderzoek naar de effecten van een windpark in het IJsselmeer en dan later eventueel een onderzoek naar windparken op het vasteland. De onderzoeksresultaten zullen voorafgaand aan de besluitvorming over de structuurvisie wind naar de Staten worden gestuurd.

De reden voor een motie dat vraagt naar dergelijk onderzoek is het gebrek aan duidelijke en concrete cijfers over de effecten van zulke windparken op het toerisme in Fryslân. Dat is volgens de VVD opvallend want de ruimtelijke ordening en daarbij het afwegen van de economische en toeristische gevolgen van windplannen is de verantwoordelijkheid van de provincie. Bovendien is de regionale economie één van de kerntaken van de provincie, aldus VVD Statenlid Sylvia Hosman.

In een recent aan Statenleden gepresenteerd literatuuronderzoek wordt geen uitsluitsel gegeven over de effecten en het zegt evenmin iets over de effecten van grote en kleinere windparken elders in de provincie. De aanleiding om nu het onderzoek aan te vragen is dat de Staten in april gaan besluiten over de structuurvisie wind en dat zij alleen een goed besluit kunnen nemen als ook alle effecten duidelijk in kaart zijn gebracht.

Klik hier voor de motie

Media

Omrop Fryslan: http://www.omropfryslan.nl/nijs/unofhinklik-undersyk-wynpark                                      (inclusief geluidsfragment)

Leeuwarder Courant van 20 februari 2014:

Friesch Dagblad van 20 februari 2014:

 

 

Publicatiedatum: 20 februari 2014