VVD Fryslan stelt schriftelijke vragen omtrent vorming van RUD

Met belangstelling, maar ook met enig verontrusting, heeft de VVD in Fryslân kennis genomen van de brief aan de Tweede Kamer van Staatssecretaris Atsma inzake de stand van zaken vorming Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's).

Naar aanleiding van het gestelde in deze brief heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan college van Gedeputeerde Staten.

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

Friese Uitvoeringsorganisatie Milieu en Omgeving (FUMO) en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
vraag / vragen  

1. de Staatssecretaris meldt in zijn brief dat hij voorlopig bericht heeft ontvangen van de provincie Fryslân.

Hoe verhoudt zich dat tot uw eindbericht realisatie RUD provincie Fryslân van 31 mei 2011?

 

2. in de brief staat verder vermeld dat een goede uitkomst nog niet zeker is in de provincie Fryslân en dat er extra stappen nodig zijn waartoe de provincie is opgeroepen in een reactie op het (eind)bericht van de provincie.

Kunt u Provinciale Staten op korte termijn informeren over de reactie van de Staatsecretaris op het eindbericht realisatie RUD provincie Fryslân?

 

3. de Staatssecretaris geeft aan dat hij de aanbevelingen van Mw. Dekker waar mogelijk heeft betrokken in zijn reactie naar de provincies.

Kunt u provinciale Staten informeren over de totstandkoming en inhoud van de rapportage van Mw. Dekker?

 

4. In de brief staat als een van de aanbevelingen vermeld: Betrek het bedrijfsleven op bestuurlijk niveau nauwer bij het RUD-proces.

Kunt u Provinciale Staten informeren hoe het nadrukkelijker betrekken van het bedrijfsleven bij de vorming van RUD provincie Fryslân is/wordt vormgegeven?

 

5. De Staatssecretaris noemt in zijn brief ijkmomenten: Voor 1 oktober 2011 moeten de concrete stappenplannen tot vorming van de regionale uitvoeringsdiensten klaar zijn en voor 1 januari 2012 moeten de missie, de visie, het besturingsmodel, de structuur op hoofdlijnen, de inrichting en de organisatie van de handhaving bestuurlijk zijn vastgesteld door colleges van B&W en GS.

Kunt u Provinciale Staten op korte termijn informeren hoe en of dit tijdschema gehaald zal worden?

 

indiener(s) (fractie/naam/handtekening)

 

VVD Statenfractie, Klaas Kielstra

 

 

Brief d.d. 15 juli 2011 aan Tweede Kamer.pdf

Publicatiedatum: 25 juli 2011