VVD Fryslan stelt vragen over naviduct in Afsluitdijk

In de structuurvisie voor de Afsluitdijk wordt nu uitgegaan van de renovatie en nieuwbouw van de sluizen bij Kornwerderzand in respectievelijk 2020 en 2050. In april 2012 heeft de VVD Tweede Kamerfractie de mogelijkheid van een naviduct geopperd.

Een naviduct is een soort aquaduct, maar dan met een sluis in de waterloop waaronder een weg doorgaat. (Op de foto: naviduct Enkhuizen.)Voordeel is dat het verkeer niet meer stil staat voor de brug en altijd kan doorrijden, maar ook voor de doorvaart van schepen is het van economisch belang. De VVD Fryslân wil van het college van GS weten hoe ze aankijkt tegen een dergelijke optie. En of ze in ieder geval op zijn minst de mogelijkheid wil open houden en niet blokkeren met de planvorming voor de Afsluitdijk.

Staatssecretaris Atsma heeft toegezegd in beeld te brengen wat de kosten zijn van de 3 varanten voor de sluizen bij Kornwerderzand (renovatie, nieuwbouw en naviduct). Hij zal in de MIRT-ronde in mei/juni 2012 met de regio in overleg gaan. Daar is de provincie Fryslân ook bij aanwezig. De VVD Fryslân wil weten wat de insteek van zal zijn voor dit overleg.

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

Naviduct Afsluitdijk
Vraag / Vragen 1.    In de structuurvisie voor de Afsluitdijk wordt nu uitgegaan van de renovatie en nieuwbouw van de sluizen bij Kornwerderzand in respectievelijk 2020 en 2050. In april 2012 heeft de VVD Tweede Kamerfractie de mogelijkheid van een naviduct (een soort aquaduct, maar dan met een sluis in de waterloop waaronder een weg doorgaat) geopperd. Hoe kijkt het college van GS aan tegen de mogelijkheid van een naviduct in de Afsluitdijk? Welke meerwaarde ziet het college van GS in een naviduct in de Afsluitdijk?

 

2.    Staatssecretaris Atsma heeft toegezegd in beeld te brengen wat de kosten zijn van de 3 varianten voor de sluizen bij Kornwerderzand (renovatie, nieuwbouw en naviduct) en zal in de MIRT-ronde in mei/juni 2012 met de regio in overleg gaan. Daar is de provincie Fryslân ook bij. Wat is de insteek van het college van GS voor dit MIRT-overleg en waarom?

 

3.    Niet alleen Fryslân, maar ook Noord-Holland, Overijssel en Flevoland hebben (economisch) belang bij een naviduct in de Afsluitdijk. Heeft het college van GS hierover al contact gehad met andere betrokken provincies en gemeenten? Zo ja, welke en met wat voor uitkomst? Zo nee, waarom niet en is het college van GS bereid om hierover contact te leggen met andere betrokken provincies en gemeenten?

 

4.    Het Rijk heeft voor de renovatie geld gereserveerd in 2020 (€ 80 miljoen) en voor nieuwbouw (€ 200 miljoen) van de sluizen in de Afsluitdijk in 2050. De meerkosten van een naviduct worden geraamd op € 30 miljoen ten opzichte van nieuwbouw van de sluizen. Is het college van GS bereid om een naviduct eventueel voor te financieren en indien nodig te cofinancieren? Zo nee, waarom niet? Om welk bedrag gaat het dan?

 

 

 

 

5.    Bij de aanpak van de Afsluitdijk is het sowieso verstandig om rekening te houden met een naviduct in de toekomst, en het dus niet met de investeringen van nu te blokkeren voor de toekomst. Is het college van GS daartoe bereid? Zo nee, waarom niet?

 

 

Indiener (s)
VVD

 

·         Aukje de Vries, VVD

·         Anton van der Aar, VVD

·         Franke Doting, VVD

 

 

Publicatiedatum: 18 mei 2012