VVD: Geef prioriteit aan economische projecten Waddenfonds!

De VVD in Provinciale Staten wil dat Fryslân samen met het bedrijfsleven nog actiever op zoek gaat naar economische projecten binnen het Waddenfonds. Op dit moment blijven economische projecten achter ten opzichte van ecologische projecten, terwijl er in de verdeling van de middelen van het Waddenfonds een gelijke verdeling is afgesproken. Een motie hiertoe werd door het college van GS overgenomen.

De VVD is van mening dat nu met name economische projecten, die veelal structurele werkgelegenheid met zich meebrengen, kunnen bijdragen aan herstel van de Friese economie. Dat het hierbij om kwalitatief goede projecten moet gaan zoals gedeputeerde Konst in antwoord op de motie aangaf staat voor de VVD buiten kijf. Het zou te allen tijde moeten gaan om goede projecten die een positieve bijdrage aan het Waddengebied leveren.

Publicatiedatum: 27 februari 2013