VVD: Geen hogere kosten door FUMO

Door de invoering van de gemeenschappelijke regeling FUMO (Fryske Utfjieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) vindt de VVD dat de kosten van de uitvoering van de taken die deze GR van de provincie overneemt niet hoger mogen zijn dan de huidige kosten die de provincie hier nu voor maakt.

In juni 2011 hebben de Friese overheden de intentie uitgesproken tot het oprichten van een Friese uitvoeringsorganisatie op het gebied van het omgevingsrecht, de FUMO. Deze organisatie gaat een groot aantal vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken uitvoeren op het gebied van het omgevingsrecht. De deelnemers in de FUMO voeren deze taken nu zelf uit.

Het doel van de FUMO is om een kwaliteitsslag te maken. De VVD vindt dat het totaal aan kosten (de exploitatiekosten, de ‘laatkosten' zoals overhead en huisvesting, en de gevolgen van de wijziging in het provinciefonds) vanuit de provincie niet meer mag zijn dan nu het geval is. Mochten deze kosten wel hoger uitvallen dan zou er een taakstelling moet worden opgelegd. Hiervoor heeft de VVD een amendement ingediend die het met 16 stemmen voor en 24 tegen helaas niet heeft gehaald.

Ook heeft de VVD er voor gepleit te voorkomen dat de begroting van het de FUMO meer toeneemt dan de begrotingen van de betrokken overheden zelf. Hierdoor zouden deelnemende gemeenten en de provincie niet onverwachts tegenover grotere financiële bijdragen komen te staan. De gedeputeerde heeft aangegeven dit te gaan bespreken met de leden van het Algemeen Bestuur.

Publicatiedatum: 20 oktober 2012