VVD: Geen vertraging vernieuwbouw Thialf!

Het provinciebestuur is op basis van (Europese) regelgeving zelf verantwoordelijk voor de naleving van staatssteunregels. Met betrekking tot de vernieuwbouw van Thialf heeft het college van GS altijd aangegeven de subsidie niet als verboden staatssteun te zien omdat er marktconform zal worden gehandeld. Nu er klachten zijn ingediend bij de Europese Commissie heeft GS alsnog besloten om een melding te gaan doen.

Van marktconform handelen zal volgens het college sprake zijn doordat zowel de vernieuwbouw als de exploitatie van Thialf openbaar aanbesteed zullen worden. Dit is echter geen automatische garantie van ‘geen steun'. Ter uitsluiting van elk risico van staatssteun is het voorleggen van een geplande steunmaatregel aan de Commissie echter de enige oplossing.

Tot vorige maand koos het college ervoor om de geplande steunmaatregel niet aan de Europese Commissie voor te leggen. De keuze hiervoor was mede gebaseerd op externe ingewonnen adviezen. Nadat er twee klachten bij de Commissie zijn ingediend voelt het provinciebestuur zich genoodzaakt om alsnog een meldingsprocedure bij de Europese Commissie in gang te zetten. In een brief aan Provinciale Staten geeft het college aan dat de afhandeling van een klacht jaren kan duren en dat de reactie op een melding door de Europese Commissie aanzienlijk sneller gaat. "Hierdoor is er op kortere termijn een definitief uitsluitsel te krijgen over de toelaatbaarheid van de provinciale bijdrage aan Thialf." In de LC van 21 augustus valt te lezen dat de melding nog niet gedaan is, en bij ambtelijk navragen op 26 augustus 2013 blijkt de melding nog steeds niet gedaan te zijn.

De VVD wil geen verdere vertraging meer in dit dossier en wil duidelijkheid omtrent de volgende vragen.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan GS / lid GS

 

College van GS
Onderwerp

 

Melding staatssteun Thialf
 

Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Is er inmiddels een melding gedaan? Zo ja, wanneer is deze melding gedaan? Zo nee, waarom niet?
  2. Waarom moe(s)t het zo lang duren voordat de melding gedaan kan/kon worden?
  3. Binnen welke termijn moet de provincie deze melding doen? En wat zijn de consequenties van het doen van een te late melding?
  4. Als drukte en/of de vakantieperiode een reden is geweest waarom de melding nog niet is/was gedaan, heeft het college dan overwogen om extra mankracht in te huren? Indien ja, is dit dan ook gebeurd? Indien nee, waarom is dit niet overwogen?
  5. Kan Provinciale Staten een afschrift krijgen van de melding?

 

Het college geeft in de brief van 23 juli 2013 ook aan dat het doen van de melding geen consequenties zal hebben voor de voortgang van de nu lopende aanbesteding. Hierbij gaat het college er al vanuit dat de Europese Commissie geen vermoeden van ongeoorloofde staatssteun zal houden. Mocht de Commissie echter wel een vermoeden van staatssteun houden dan zal zij een formele onderzoeksprocedure gaan starten. In dat geval zal er ook sprake zijn van een standstill bepaling welke inhoudt dat de steun niet mag worden uitgevoerd voordat de Commissie haar goedkeuring heeft gegeven.

  1. Gaat het college er vanuit dat de Europese Commissie geen vermoeden van ongeoorloofde staatssteun zal houden? Zo ja, waarop baseert zij deze conclusie? Zo nee, waar gaat het college dan wel vanuit?
  2. Was het niet beter geweest om al in eerder stadium definitief uitsluitsel van de Europese Commissie te krijgen om mogelijke vertraging op dit moment te voorkomen?
Indiener(s) VVD – Sylvia Hosman

 

 

Datum

 

27 augustus 2013

 

 

Publicatiedatum: 28 augustus 2013