VVD: haal budget voor CTO naar voren

Bij de kerntakendiscussie eind 2012 heeft de VVD aangegeven dat sport alleen voor specifieke onderdelen een kerntaak is voor de provincie. Met name daar waar het een bovenregionaal karakter kent en de promotie van de typische Fryske sporten. Breedtesport is enkel een taak voor de gemeente.

Nieuw in het sportbeleid is aandacht voor het CTO. "Het CTO Heerenveen is onlosmakelijk verbonden met Thialf en als zodanig zeer belangrijk voor talentontwikkeling en de promotie van de schaatssport voor Fryslân", aldus VVD Statenlid Anton van der Aar.

Middels een motie eerder dit jaar heeft de VVD het college verzocht om financiële middelen vrij te maken voor het CTO. In de voorliggende nota wordt daar nu aan voldaan, middelen hiervoor zullen vrijkomen in 2015. Dit is voor een optimale invulling van het CTO echter te laat en vraagt daarom middels een nieuwe motie deze middelen naar voren te halen. Deze motie werd mede gesteund voor D66, FNP en de PvdA en met unanieme steun aangenomen tijdens Provinciale Staten.

Publicatiedatum: 29 november 2013