VVD juicht verruiming verordening Romte toe

De VVD heeft afgelopen woensdag ingestemd met de aangepaste verordening Romte. Deze aanpassing was wegens nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening noodzakelijk en zorgt is een verruiming van de regeling uit 2011. Deze verruiming zorgt ervoor dat gemeentes meer ruimte krijgen en de VVD juicht dit van harte toe.

Wel heeft de VVD hier een aantal opmerkingen gemaakt. Zo wilde de VVD graag dat de grens van 1000 m2 bij de ruimte van ruimte regeling verlaagd zou worden. In de verordening staat nu dat er 1000m2 moet worden gesloopt voordat er op hetzelfde perceel nieuwe bebouwing mag komen. De sloop van overtollige, beeldverstorende bebouwing in het landelijk gebied wordt met een lagere grens meer gestimuleerd en het beoogde doel, tegengaan verpaupering in landelijk gebied, heeft dan een betere kans van slagen. De VVD heeft daarom een motie ingediend dat vraagt om een onderzoek naar deze grens. De gedeputeerde gaf als antwoord op de motie aan met gemeentes hierover in gesprek te gaan en daarover een brief te sturen aan Provinciale Staten.

Ook heeft de VVD een amendement ingediend dat gaat over hoofdstuk 9, windenergie. De VVD vind het niet terecht dat er vooruitlopend op beleid voor windenergie al aan nieuwe projecten voor windturbines kan worden meegewerkt door middel van een provinciaal inpassingsplan. De gedeputeerde zegde hierop toe dat hij komend half jaar niet naar de Staten komt met concrete plannen voor windprojecten en dat hij dus geen gebruik zal gaan maken van deze mogelijkheid. Hier is de VVD content mee.

Publicatiedatum: 26 juni 2014