VVD: ‘Nog geen definitief bod windenergie’

De VVD heeft het College van Gedeputeerde Staten verzocht om - in interprovinciaal verband en richting Rijk - geen definitief bod te doen voor de hoeveelheid te leveren windenergie. Een motie hiertoe kon echter niet op een meerderheid in Provinciale Staten rekenen.

De inspraakprocedure rond de Concept Structuurvisie Windstreek 2012 is op dit moment nog niet afgerond. Vervolgens zal dit stuk in Provinciale Staten nog moeten worden vastgesteld. Dat is de democratische weg, die recht doet aan de burger en andere belanghebbenden. Zeker bij zaken die zo'n enorme betekenis hebben als windparken.

In reactie op de motie bleek dat de gedeputeerde al besloten had een Fries bod te doen van 525 MW, in combinatie met het aanwijzen van de plekken waar de windmolenparken kunnen komen, de zogenaamde zoekgebieden. De coalitiepartijen (PvdA, CDA en FNP) steunden de gedeputeerde, evenals enkele oppositiepartijen. Ze verwezen hierbij naar een stuk uit december 2010, waarin slechts sprake was van 400 MW, en welk stuk nog niet de inspraakronde had doorlopen.

De motie van de VVD, samen ingediend met de PVV, werd door een deel van de oppositie gesteund en is daarmee verworpen. De VVD betreurt dit. De VVD is geen voorstander van windenergie, en vindt dat Fryslân op meer bij de provincie passende manieren haar bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van hernieuwbare energie en duurzaamheid.

Motie ingediend door de VVD

 

Media:

Omrop Fryslan --> Net blynstoarje op megawatts

Publicatiedatum: 29 november 2012