VVD: onderzoek meer varianten voor het oeverbeheer!

“Wie het water deert, die het water keert”, op dit moment is het oeverbeheer in de provincie Fryslân volgens dit principe geregeld. In 2014 is wel op grond van de Waterwet een herverdeling gekomen van de Friese vaarwegen maar vanwege de verwachting dat het oeverbeheer voor grote discussies zal zorgen en grote financiële consequenties met zich mee brengt, is de herverdeling van het oeverbeheer niet meegenomen in dit besluit.

Het principe dat nu wordt gehanteerd levert in de praktijk echter ook veel discussies op. Er is in de provincie 1700 km aan oevers en van het overgrote deel is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen werd in Provinciale Staten een startnotitie voorgelegd waarin verschillende varianten werden voorgelegd die verder onderzocht kunnen worden.

De VVD heeft aangegeven zich te kunnen vinden in deze notitie maar voegde daar graag nog een aantal varianten aan toe. De voorgestelde varianten doen namelijk volgens de VVD niet recht aan de discussies met de andere partijen. “Wij denken dat het voor een weloverwogen besluit nodig is om meerdere opties mee te nemen in het vervolgonderzoek”, aldus VVD Statenlid Nynke Koopmans. De FNP kwam daarover met een amendement en deze heeft de VVD van harte ondersteund.

Publicatiedatum: 26 april 2018