opstelten-1

VVD pleit voor onderzoek naar extra ontsluiting industrieterrein Lauwerskwartier bij de aanpak van De Skieding (N358)

opstelten-1

Al jaren is er discussie over de aanpak van De Skieding, de provinciale weg (N358) tussen Surhuisterveen en de A7. Naast het doorgaande verkeer van vrachtauto’s en personenauto’s zit er ook bestemmingsverkeer en landbouwverkeer op de weg. Ook komen erftoegangen rechtstreeks uit op De Skieding. Daarmee voldoet de weg op dit moment niet aan de criteria waar provinciale wegen aan moeten voldoen.

Provinciale Staten besloten een jaar geleden in meerderheid voor de opwaardering van de huidige weg De Skieding. Daarbij werden diverse extra wensen aan het college meegegeven. De VVD heeft er vorig jaar voor gepleit om een nieuwe weg aan te leggen in plaats van de opwaardering van het huidige tracé. De VVD heeft er toen ook voor gewaarschuwd dat de totale investering van de opwaardering met de extra wensen straks net zo hoog zouden zijn als bij de aanleg van een nieuw tracé. Waren de totale kosten in het vorige PS-voorstel nog begroot op 8,1 miljoen euro. Nu worden de totale kosten van de maatregelen uit het schetsontwerp geraamd op 12,4 miljoen. Dat is inmiddels meer dan de aanleg van een nieuwe weg zou hebben gekost.

De VVD maakte bij monde van Dirk Pool nog een compliment over de manier hoe de omgeving is meegenomen in de uitwerking van het op te waarderen bestaande tracé. “We stellen vast dat de ambtenaren en het projectbureau een huzarenstuk hebben opgevoerd”, aldus Pool. Wel plaatste de VVD nog enkele kanttekeningen bij het voorstel. Zo zou de dekking van de kosten gevonden moeten worden binnen het geheel van programma 2. In dit voorstel geeft GS aan dat dit niet meer reëel is. Ook is in het voorstel voorbij gegaan aan ons verzoek om het landbouwverkeer middels een volwaardige parallelweg van de weg te krijgen.

Daarnaast was er tijdens de hoorzitting een emotioneel verhaal van een inwoner die onaangenaam verrast was door de wens van de gemeente om een extra ontsluitingsweg te realiseren bij het industrieterrein Lauwerskwartier. De VVD diende samen met andere partijen een motie in waarbij verzocht werd om in het verdere traject de mogelijkheid van een extra ontsluiting van het industrieterrein mee te nemen. Aangezien het een gemeentelijke wens is, is de VVD van mening dat de extra kosten ook grotendeels door de gemeente moeten worden betaald.

Publicatiedatum: 26 april 2018