VVD presenteert investeringsagenda en pleit voor 450 miljoen inzet NUON-middelen

Fryslân beschikt over een NUON-reserve van 1,1 miljard euro. Deze reserve is tot stand gekomen door de verkoop in 2009 van de provinciale aandelen NUON. Aan deze reserve zijn door Provinciale Staten een aantal criteria verbonden. Deze criteria moeten ervoor zorgen dat dit geld op een verantwoorde wijze ingezet wordt voor Fryslân.

Met de nota ‘Wurkje foar Fryslân' stelt Gedeputeerde Staten (GS) voor om 300 miljoen euro van de NUON-reserve in te zetten voor Fryslân. Ten behoeve hiervan zullen zij met een investeringsagenda komen.

De VVD heeft er al vaker voor gepleit dat dit college zijn centrale rol als het gaat om de regionale economie op moet pakken. Hiertoe is er voor de provincie een rol weggelegd om te stimuleren, te faciliteren en daarnaast te investeren in randvoorwaarden, waarbij het economische beleid gericht moet zijn op werk en werkgelegenheid.

Vooruitlopend op de investeringsagenda van GS komt de VVD met een eigen investeringsagenda. Deze investeringsagenda vertegenwoordigt projecten ter waarde van € 450 miljoen euro en sluit aan bij het eerder gepresenteerde ‘Actieplan economie' en de voorstellen van de VVD omtrent besteding van middelen vanwege het niet doorgaan van de spoorlijn Heerenveen - Drachten - Groningen.

Voor de VVD is het belangrijk dat de middelen uit de NUON-reserve een structurele bijdrage leveren aan de Friese economie. Het mag niet zo zijn dat het geld, dat destijds door onze pakes en beppes is bijeengebracht en decennialang in Fryslân heeft gerendeerd, nu wordt uitgegeven aan incidentele zaken die niet structuurversterkend zijn voor de Friese economie. Dat verdienen onze voorouders niet, en dat verdient Fryslân niet.

 

Investeringsagenda VVD Fryslan 
 

Publicatiedatum: 24 april 2013