VVD presenteert nieuwe coalitieakkoord 2015-2019

De VVD is zeer verheugd om het nieuwe coalitieakkoord te kunnen presenteren. Een akkoord dat in constructief overleg met de partners CDA, SP en FNP tot stand is gekomen en waarbij een goede balans is gevonden tussen de programma’s van deze vier partijen. Tegelijkertijd een akkoord waarin de VVD-kiezer veel punten vanuit het VVD verkiezingsprogramma terug zal vinden. Vijf onderwerpen uit het akkoord wil de VVD graag benadrukken.


Een toekomstbestendige economie
De wereldwijde economisch crisis heeft de afgelopen jaren ook de Friese economie hard ge­raakt. Er is daarom alle aanleiding om de komende jaren veel aandacht te besteden aan her­stel van die economie. De VVD heeft zich dan ook ingezet om werk een speerpunt in dit akkoord te laten zijn. Daarbij zal er (nog) meer aandacht vanuit de provincie voor het midden – en kleinbedrijf (MKB) zijn. Het MKB is de banenmotor van Fryslân en de sector is essentieel voor de Friese economie. De mogelijkheden van export zullen hierbij de komende jaren verder worden bevorderd. Dit is een absolute must want juist in de export zitten voor Fryslân nog kansen om de economie te versterken en verder uit te bouwen. Ook zullen we kijken naar mogelijkheden om de Friese havens te versterken en het vervoer over water te verbeteren. Voor de sluis bij Kornwerderzand zetten we in op een brede sluis die de havens aan het IJsselmeer meer kansen biedt voor het bouwen en onderhouden van schepen.

Een goede en veilige bereikbaarheid van Fryslân
Voor de VVD is een goede bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling. De VVD is dan ook blij te kunnen presenteren dat we de komende jaren meer gaan investeren in beheer en onderhoud van ons wegennet. Ook worden bestaande knelpunten waaronder Wommels, Burgwert en Bolsward en de N358 aangepakt en verdubbelen we de N381 verder tot Oosterwolde-Zuid. Tot slot zullen we als het gaat om bereikbaarheid ons inzetten voor de realisatie van een aquaduct in plaats van de huidige brug Skarster Rien in de A6.

Minder regels en lage lasten voor Friese inwoners en bedrijven
Doelmatigheid van de provinciale organisatie heeft de VVD hoog in het vaandel. In dit kader past ook het verminderen van regels, wetten en bemoeienissen vanuit de overheid. De komende periode gaan we ons dan ook inzetten om regels te verminderen en belemmeringen weg te nemen. Ook geven we de Friese inwoners en bedrijven ruimte om zelf over hun geld te beslissen door de lasten te verlagen. Dit doen we concreet door de opcenten de komende 4 jaren met 20 miljoen euro per jaar naar beneden te brengen.

Ruimte voor de landbouw om te ondernemen
De provincie gaat de land- en tuinbouw de ruimte geven om te ondernemen. De sector moet minder worden beperkt door extra regelgeving. We leggen geen eigen regels bovenop Europese of landelijke regels. Het uitgangspunt is: “Haags minimum is provinciaal maximum”. Ook willen we het Friese landbouwareaal de komende jaren niet verder terug laten lopen. Naast de al aangewezen gebieden in de Ecologische Hoofdstruc­tuur (EHS) gaan we geen landbouwgrond meer omzetten in natuur, en ook onteigenen we in die gebieden geen landbouwgrond voor natuur.

Geen nieuwe windmolens op land
Er komen geen nieuwe windmolens op land. De 530,5 MW waarover in de vorige periode is besloten is het maximum dat we aan windmolens in Fryslân toestaan. Daarbij gaan we onderzoeken of omkering van de bewijslast bij de komst van windmolens kan leiden tot een laagdrempeliger schaderegeling. Ook zetten we de komende periode verder in op besparing van energie in de industrie en de woningsector. In het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen willen we een brede energiemix realiseren en een integraal energieplan opstellen zonder nieuwe windmolens op land te hoeven plaatsen. Binnen de brede energiemix zien we een aantal zaken als kansrijk. Zonne-energie speelt een belangrijke rol. Ook geothermie en warmtenetten vinden we veelbelovend, zeker voor industriële toepassing.

 

Download hier het Coalitieakkoord 2015-2019 ==>  Coalitieakkoord 2015 NL

Publicatiedatum: 15 mei 2015