VVD stelt vragen over Fries energiebeleid

Naar aanleiding van uitspraken van de net aangetreden Gronings hoogleraar Machiel Mulder in de Leeuwarder Courant van 17 maart jl. heeft Sylvia Hosman schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS. Ze vraagt zich onder andere af of het Friese energiebeleid niet moet worden bijgesteld richting energiebesparing en innovatie in plaats van gesubsidieerde wind- en zonne-energie.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan GS / lid GS

 

College GS
Onderwerp

 

Subsidie energie
Inleidende toelichting

(facultatief)

De provincie Fryslan voert een energiebeleid dat gericht is op het inzetten van zo veel mogelijk zogenaamd hernieuwbare energie, waaronder een fors aandeel windenergie, met als doel de CO2 emissie te verminderen en daarmee het klimaat op aarde positief te beïnvloeden.
Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel in de Leeuwarder Courant van 14 maart 2014

“Energiesubsidies zijn slecht” van Prof Dr. Machiel Mulder, met daarin de stelling: “Subsidies voor wind- en zonne energie hebben geen positief milieueffect en zijn slecht voor de electriciteitsmarkt”?

2. In hoeverre staat u bij uw beleid open voor nieuwe inzichten, bent u flexibel op dat punt, en in hoeverre leiden die nieuwe inzichten tot beleidsbijstelling?

3. Welke conclusies verbindt u voor uw energiebeleid aan de beargumenteerde uitspraak in voornoemd artikel dat het subsidiëren van groene energie geen effect heeft op de CO2 emissies?

4. Welke conclusies verbindt u voor uw energiebeleid aan de beargumenteerde opvatting dat de leveringszekerheid van gas- en kolencentrales in gevaar komen, terwijl deze centrales wel nodig zijn voor als het niet waait of de zon niet schijnt?

5. In hoeverre bent u bereid om in lijn met de aanbeveling in het artikel over te schakelen naar een beleid gericht op fundamenteel onderzoek naar energiebesparing of efficiëntere omzettingstechnieken van motoren en energiecentrales?

 

Indiener(s) VVD – Sylvia Hosman

 

 

 

Datum 19-03-14

 

Publicatiedatum: 24 maart 2014