VVD stelt vragen over vertrek personeel rechtbank Leeuwarden naar Groningen

VVD Leeuwarden heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het vertrek van het kantoorpersoneel van de rechtbanken van Leeuwarden en Assen naar Groningen. Al sinds 2004 stelt de VVD regelmatig schriftelijke vragen over de gevolgen van de reorganisatie bij het OM.

Leeuwarden is sinds jaar en dag een justitiestad bij uitstek, met een rechtbank, een gerechtshof en het CJIB. Wat de VVD betreft horen alle justitiële onderdelen met de Noordelijke hoofdvestiging in Leeuwarden feitelijk vertegenwoordigd te blijven.

VVD Leeuwarden heeft de volgende vragen gesteld:

1. Klopt de berichtgeving in het Friesch Dagblad?
2. Was het college op de hoogte van het voorstel van het bestuur van de rechtbank Noord-Nederland om al haar kantoorpersoneel van Leeuwarden en Assen over te hevelen naar Gro-ningen? Zo ja wanneer?
"Aanleiding voor het voorstel is het feit dat het rechtbankbestuur niet tevreden is over de effecten van de begin 2013 ingezette reorganisatie van de rechtbanken Leeuwarden, Groningen en Assen tot rechtbank Noord-Nederland, laat rechtbankwoordvoerster Natascha van 't Hooft desgevraagd weten. Die heeft volgens het bestuur onvoldoende geleid tot synergievoordelen en verbetering van de kwaliteit" aldus het Friesch Dagblad.
3. Was het college er van op de hoogte dat het rechtbankbestuur niet tevreden is over de effecten van de ingezette reorganisatie? Zo ja, wanneer?
4. Het geleidelijk aan afbouwen van het aantal arbeidsplaatsen bij de rechtbank lijkt op een vooropgezet plan, deelt u deze mening?

Op 25 september 2013 heeft de president van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Raadsleden en Statenleden bijgepraat over de ontwikkelingen in Leeuwarden. Daarbij is niet aangegeven dat de rechtbank voornemens zou zijn om alle medewerkers in 2014 over te plaatsen naar Groningen. In dit overleg werd aangegeven de uitspraak "Leeuwarden: juridische hoofdstad van het Noorden" is gedaan door de overheid en niet door het OM. Dit staat in schril contrast tot de eerdere uitspraken van Minister Opstelten. Maar ook in contrast met de eerder in SNN verband gemaakte afspraken. In het recente artikel "Noorden heeft lobby hard nodig" dat 22 augustus 2014 in Trouw verscheen stelt commissaris van de Koning de heer J. Jorritsma dat onderling gekissebis in het Noorden vrijwel niet meer voorkomt. "Leeuwarden is de justitie-hoofdstad van het Noorden, Groningen heeft de universi-teit. "Je moet wel weten wat je prioriteiten zijn. Daar hebben wij het met de drie provincies over."

5. Het vertrekken van personeel naar Groningen lijkt in strijd met de in SNN gemaakte afspraken. Deelt u deze mening?
6. Is het recente besluit van het bestuur van de rechtbank reden tot een spoedoverleg met de SNN? Zo nee waarom niet?
7. Vindt u dat met het verder uithollen van de rechtbank in Leeuwarden nog gesproken kan wor-den van Leeuwarden: juridische hoofdstad van het Noorden?

Naar aanleiding van het Verslag Algemeen Overleg over rijkshuisvesting en rijksvastgoed d.d. 26 fe-bruari jl. heeft de Tweede Kamer de motie De Vries aangenomen. Hierin wordt de regering ondermeer verzocht om bij de uit werking voor herhuisvesting van Defensie, Veiligheid en Justitie, het masterplan van de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Rijkshuisvesting door middel van tijdige en actieve coördi-natie tussen alle betrokkenen organisaties te voorkomen dat oa. de provincie Friesland onevenredig wordt getroffen. De provincie verliest meer werkgelegenheid dan het gemiddelde. Minister Blok zegde hierbij toe om bij de verdere ontwikkelingen binnen de rijksdienst na te streven dat de onbalans voor Friesland structureel wordt weggenomen en het OM tot 2016 circa 30 extra werkplekken zal aanhouden in Leeuwarden.

8. De onbalans lijkt in Friesland ondanks deze toezeggingen echter steeds verder toe te nemen. Het lijkt er op dat het bestuur van de rechtbank weinig boodschap heeft aan eerder gemaakte afspraken en toezeggingen. Hoe rijmt u de toezeggingen van de minister met de gedragingen van het bestuur van de rechtbank?
9. De VVD Leeuwarden berust niet in het vertrek van deze werkgelegenheid en stelt voor om een actieve lobby campagne op te zetten (college B & W, college GS, raadsleden, Statenleden en Friese Kamerleden) bent u bereid om deze op te zetten? Zo nee waarom niet?

Publicatiedatum: 18 september 2014