VVD stemt in met beleidsnota Plattelân

Op de agenda van Provinciale Staten van 17 oktober stond de beleidsnota Plattelân. In deze nota wordt aangegeven wat de provincie gaat doen om er voor te zorgen dat het Friese Platteland ook in de komende jaren mooi en leefbaar blijft voor haar inwoners.

De VVD is er mee ingenomen dat in deze nota twee eerdere nota's werden samengevoegd. Wat de VVD betreft mag GS deze lijn voortzetten, dat geeft een aanzienlijke vermindering van het aantal nota's waar rekening mee moet worden gehouden.

Wél had de VVD enkele opmerkingen naar aanleiding van deze nota. De streekagenda, het uitvoeringsinstrument van deze nota, moet zorgen voor minder bestuurlijke en ambtelijke drukte. De VVD is zeker een voorstander van minder bestuurlijke en ambtelijke drukte, maar vraagt zich af of dat in de praktijk nu echt eens gaat gebeuren.

Daarnaast heeft de VVD moeite met de verplichting, dat aan een reeks van trendcriteria moet worden voldaan. "Het voldoen aan enkele trendcriteria is best wel goed, maar het aan alle criteria moeten voldoen gaat de VVD veel te ver" aldus VVD-Statenlid Franke Doting. De VVD heeft hiertoe dan ook aan amendement ingediend.

Ten slotte heeft de VVD door middel van een motie nog gevraagd om voor 1 maart 2013 met een discussienota over concurrentievervalsing te komen. De aanleiding hiervoor was een subsidie aan een supermarkt in Eernewoude het afgelopen jaar, welke uit het plattelandsbudget werd betaald. De andere supermarkt in Eernewoude vond dit met het oog op eerlijke concurrentie tussen twee zelfstandige ondernemers niet correct. De VVD wil graag dat er een discussie komt over hoe om te gaan concurrentievervalsing als gevolg van subsidieverstrekking door de provincie.

Helaas konden de motie en het amendement niet rekenen op een meerderheid in de Staten. Echter de beleidsnota Plattelân "an sich" is wel dusdanig belangrijk voor Fryslan, dat de VVD heeft ingestemd met het voorstel.

Publicatiedatum: 18 oktober 2012