loekhermans-1

VVD stemt in met startnotitie leefbaarheid

loekhermans-1

Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mensen aan worden gesteld. Met deze definitie van het begrip leefbaarheid heeft de VVD afgelopen woensdag ingestemd tijdens Provinciale Staten. Het is een brede definitie, die op veel verschillende manieren kan worden ingevuld en bovendien ook  nog veel subjectieve aspecten kent.

De VVD is blij te zien dat in deze notitie wordt aangegeven dat leefbaarheid niet van bovenaf wordt opgelegd. “Leefbaarheid moet door de mensen uit Fryslân zelf ingevuld worden en de provincie moet daar vraag gestuurd op faciliteren” aldus VVD Statenlid Leo Pieter Stoel. Met deze notitie wordt het primaat bij de gemeenten neergelegd. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor initiatieven vanuit de “mienskip”. Om deze rol van de provincie extra te bekrachtigen heeft de VVD een motie ingediend waarin GS wordt opgeroepen om, de beleidsbrief die op deze notitie volgt, dan ook samen met de gemeenten en belanghebbenden op te stellen. De motie werd unaniem aangenomen.

Daarnaast heeft de VVD een motie ingediend om meer duidelijkheid te scheppen over het proces dat initiatiefnemers moeten doorlopen voor een initiatief vanuit de gemeente of provincie wordt ondersteund. De VVD vindt het van belang dat initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn als ze een initiatief voorleggen aan de provincie. Zo wil de VVD dat vooraf duidelijk is aan welke voorwaarden moet zijn voldaan, op basis van welke criteria wordt er een besluit genomen en op welk termijn een besluit wordt genomen. De motie hierover werd door de meerderheid in de Staten aangenomen.

 

Moties:

06_VVD_Betrekken stakeholders_Motie

06_VVD_Duidelijkheid proces voor initiatiefnemers_Motie

Publicatiedatum: 13 juli 2017