NRK-1

VVD tegen profijtelijke voorstellen om draagvlak te krijgen voor windenergie

NRK-1

De VVD was niet gelukkig met de keuze van de Rekenkamer om het Noordelijke energieakkoord en daarmee het Friese energiebeleid alleen te toetsen aan energieproductie uit windenergie- en biomassa.

De VVD ziet namelijk meer in de Friese inspanning voor energiebesparing en innovaties, en juist dat is niet getoetst waardoor een vertekend beeld ontstaat. De aanbeveling van de Rekenkamer "Betrek burgers en maatschappelijke organisaties meer bij de planvorming" zou ruimte moeten bieden aan inhoudelijke argumenten tegen windenergie. Maar het idee hierachter voor profijtelijke voorstellen om draagvlak te creëren, wekt de suggestie van omkoping. Daarom diende de VVD een amendement in om deze aanbeveling te wijzigen. Dit werd niet aangenomen.

Publicatiedatum: 25 april 2013