VVD tegen voorstel voor windmolens in het Friese landschap

Provinciale Staten besloten op 18 juni over 530,5 MW aan windenergie in Fryslân en de structuurvisie Wind in het IJsselmeer. De VVD heeft tegen deze voorstellen gestemd en vond het onder andere zeer opmerkelijk dat er zonder vooroverleg met volksvertegenwoordigers een bod van 530,5 MW op tafel ligt. "Verbazingwekkend, het gaat hier om een geweldig grote ingreep voor de Friese burger" aldus VVD-Statenlid Sylvia Hosman.

Veel verschillende organisaties hebben de laatste jaren en in toenemende mate bij de pro-vincie kenbaar gemaakt grote bezwaren te hebben tegen de voorgenomen windplannen van de Provincie. Gedeputeerde Konst heeft inmiddels duizenden handtekeningen van actie-groepen gekregen maar de PvdA-gedeputeerde stuurt deze alleen door naar Provinciale Staten en schuift daarmee zijn verantwoordelijkheid af. Luistert de gedeputeerde wel naar de Friese bevolking?

De draagvlak metingen die door Fryslân foar de wyn worden gehouden zijn volgens de VVD een farce. "Ze meten geen draagvlak maar proberen draagvlak te creëren door aan burgers profijtelijke voorstellen te doen", aldus Hosman. Daarnaast wordt de discussie over nut en noodzaak van wind helemaal niet gevoerd.

Fryslân is qua regionale economie sterk aangewezen op toerisme en recreatie en de VVD heeft dan ook een motie ingediend dat vroeg om een nieuw en beter onderzoek naar de economische effecten van een windpark op toerisme en recreatie. In het onlangs uitgevoerde onderzoek hier naar zijn deze belangrijke economische effecten helemaal niet meegenomen. Deze motie werd niet aangenomen.

Ook bij de inspraakavonden van de provincie kwamen grote bezwaren en de VVD vindt dat je niet doof mag zijn voor deze inspraakreacties. Bij herhaling werd gevraagd waarom niet is gekeken naar alternatieven voor windenergie en de VVD sluit daar ook graag bij aan. De VVD zou dan ook graag zien dat de provincie kijkt naar alternatieven die bij Fryslân passen zoals Blue energy, geothermie en zonne-energie. Ook energiebesparing speelt hierbij een belangrijke rol en kan wellicht meer opleveren dan alle windplannen bij elkaar.

Voor de VVD is het duidelijk, voor windturbine parken in het IJsselmeer en ook op land is op grond van zeer goede argumenten geen draagvlak, en de VVD heeft dan ook tegen het voorstel voor windturbines in Fryslân gestemd.

 

MEDIA:

Luister hier naar het interview met Sylvia Hosman op Omrop Fryslan:http://www.omropfryslan.nl/nijs/steaten-foar-wynmunepark

Publicatiedatum: 19 juni 2014