stoomtrein-1

VVD verbaasd over standpunt IPO voor meer windmolens op land

stoomtrein-1
In de Leeuwarder Courant van 31 maart jongstleden stond een artikel met als titel: Meer molens op land maar op zee is goedkoper. Hierin wordt gerefereerd aan een inventarisatie van het AD waaruit blijkt dat provincies, natuur en milieuorganisaties willen dat Nederland fors meer energie gaat opwekken op land.

“We zijn blij met het succes van wind op zee, maar moeten ook maximaal in zetten op wind op land’’, stelt een woordvoerder van het IPO daarin. Friesland zou zich nu scharen achter het IPO standpunt. Het IPO zit aan tafel bij green deals en bij klimaattafels, alwaar een mandaat wordt verondersteld.

De VVD is verbaasd over bovenstaand standpunt van de woordvoerder van IPO en stelt daarom aan het college van GS de volgende vragen:

1. Kent u bovenstaand artikel?

2. Is namens het college van GS akkoord gegaan met het IPO standpunt dat er meer windturbines op land geplaatst moeten worden? Zo ja, wat is de reden en wat is de democratische legitimatie van dat standpunt. Zo nee, hoe is namens Friesland dit standpunt binnen IPO verband gesteund, en op grond van welke democratische legitimatie?
3. Realiseert u zich dat bij onderschrijven van het standpunt dat er maximaal ingezet moet worden op
wind op land, dit grote gevolgen zal hebben voor het Friese landschap en de aan dat landschap gekoppelde economische kansen zoals toerisme?
4. Is u bekend dat bij de klimaattafels sprake is van mandatering “Mandaat van de eigen achterban was ook belangrijk criterium om aan tafel te komen”. En is u bekend met welk mandaat het IPO daar bij de klimaattafels zit, specifiek wat windturbines betreft? Zo nee waarom niet en wat gaat u daaraan doen. Zo ja, kent u de inhoud van de mandatering, bent u daar voordien mee akkoord gegaan en wat is de democratische legitimatie daarvan?
Publicatiedatum: 3 april 2018