VVD verkiezingsprogramma in het kort

De Friese VVD maakt zich sterk voor de kansen en ontwikkeling van de bewoners van Fryslân en de kwaliteit van het leven, wonen en werken binnen Fryslân. ‘Ruimte voor mensen' ofwel ‘Romte foar minsken' is dan ook het motto voor het verkiezingsprogramma van de VVD Fryslân. Letterlijk en figuurlijk!

De VVD stelt de inwoner van Fryslân centraal. De vrije mens, die zich zo goed mogelijk wil ontplooien en die een terughoudende en een goed aangestuurde en gecontroleerde overheid belangrijk vindt. Een kleine, krachtige overheid die met minder regels, minder bureaucratie en dus ook minder ambtenaren werkt.

De kerntaken van de provincie Fryslân liggen op het terrein van de ruimtelijke ordening, water, infrastructuur en natuurlijk de Friese taal en cultuur.

De VVD zet zich in voor een sterke economie, omdat een baan de mens meer vrijheid en voldoening geeft dan een uitkering. Ondernemers zijn voor een goede economische toekomst van Fryslân onmisbaar. Het MKB is de banenmotor van Fryslân. Verbetering van dienstverlening aan de inwoners van Fryslân, een lage lastendruk en het voeren van een gericht stimuleringsbeleid op het gebied van economie en infrastructuur zijn voor de VVD Fryslân belangrijke uitgangspunten.

Prettig wonen, werken en recreëren in Fryslân, daar staat de VVD voor. Om dat te bereiken is een goede infrastructuur noodzakelijk. De komende jaren worden in Fryslân grote infrastructurele werken gerealiseerd. En of het nu gaat om de Haak om Leeuwarden, de N 381, de Centrale As of het knooppunt Joure, de VVD is blij met de realisatie of uitbreiding van deze wegen. Ze verbeteren de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid in Fryslân.

De VVD vindt dat iedereen zich moet kunnen ontplooien. Daarvoor is goed onderwijs nodig! Kansen voor burgers op zelfstandigheid en een actieve deelname aan de maatschappij worden zo vergroot. Daarnaast is goed onderwijs een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. Nog niet overal is het onderwijs op Friese basisscholen van voldoende kwaliteit. De VVD wil dat er voldoende wordt geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de specifiek Friese situatie.

De VVD wil Fryslân cultureel beter op de kaart zetten, ook vanuit economisch en toeristisch perspectief. Cultuur is onderdeel van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Cultuur zit nu teveel in de houdgreep van de overheid: de staat betaalt en bepaalt. Dat moet anders! De VVD wil de komende jaren niet investeren in stenen, maar in activiteiten, zoals (culturele) festivals en tentoonstellingen met een bovenregionale aantrekkingskracht. Spreiding over de seizoenen is noodzakelijk. De Friese taal is een belangrijk en uniek cultuuraspect. De VVD wil de Friese taal blijven stimuleren!

De VVD wil een mooi én dynamisch Fryslân waar mensen graag wonen én investeren. Mensen mogen zelf bepalen waar en hoe ze willen wonen, mits deze initiatieven goed ruimtelijk in te passen zijn. De krimp van het aantal inwoners heeft gevolgen voor de voorzieningen. De verschillende diensten zullen zich steeds vaker in een centrumdorp bevinden. Daardoor is de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd. Voorwaarde is een goede bereikbaarheid, ook met openbaar vervoer. De VVD wil nagaan of ICT-oplossingen kunnen bijdragen aan de leefbaarheid.

De gronden en de natuur in het buitengebied wordt voor het grootste deel beheerd door de agrarische sector en andere particuliere grondbezitters. De VVD heeft waardering voor de inzet van de agrarisch ondernemers. Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met recreatie/toerisme, natuurbeheer en/of andere bedrijvigheid. De VVD blijft er voor pleiten dat de gelden die hiervoor beschikbaar zijn ook daadwerkelijk op het "boerenerf" terecht komen.

Door actief contact te onderhouden met de inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties van Fryslân, weet de VVD wat er leeft in de provincie. Inwoners van Fryslân kunnen hun VVD volksvertegenwoordigers altijd aanspreken op de invulling van hun taak in Provinciale Staten en om uitleg vragen. Het beste beleidsinzicht wordt bereikt door de provincie in te trekken, het oor te luisteren te leggen, door gesprekken met betrokkenen aan te gaan en een breed draagvlak te creëren. Zonder te verzanden in "u vraagt, wij draaien".

Fryslân: ruimte voor mensen - romte foar minsken

 

Publicatiedatum: 1 maart 2011