VVD vraagt aandacht voor positie Provinciale Staten bij Gemeenschappelijke Regeling

De VVD heeft woensdag tijdens de Provinciale Statenvergadering aandacht gevraagd voor de positie van de volksvertegenwoordigers bij de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van de FUMO. Ook in 2016 is deze regeling al ingrijpend veranderd en vanwege verschillende ontwikkelingen waren er nu opnieuw redenen om de GR FUMO aan te passen.

VVD Statenlid Leo Pieter Stoel maakte opmerkingen op drie aspecten.

Ten eerste het tijdstip van behandeling. De aanbiedingsbrief van de wijzigingen van de GR FUMO is al in oktober 2016 door de Provincie ontvangen, met het verzoek om voor 1 maart 2017 te reageren. Pas op 29 maart is dit aan de orde in Provinciale Staten, waarna Gedeputeerde Staten op zijn vroegst op 4 april een beslissing neemt. Ruim een maand te laat en ruim 5 maanden na ontvangst van het verzoek. Het kan nog gekker, er zijn gemeenten die pas in mei 2017 besluiten. Dit ontneemt Provinciale Staten de mogelijkheid om hier serieus over te spreken.

De tweede opmerking ging over de zinsnede in de aanbiedingsbrief van de FUMO. Hierin is namelijk de volgende tekst opgenomen: “De voorstellen tot wijziging worden tegelijkertijd bij alle deelnemers in besluitvorming gebracht. Daarom kunnen deelnemers geen inhoudelijke veranderingen aanbrengen in de voorstellen. Het is niet mogelijk om door middel van een motie of amendement een wijzigingsvoorstel aan te passen” Dit is de omgekeerde wereld. Natuurlijk kan Provinciale Staten gebruik maken van zijn amendementsrecht en recht om uitspraken in moties te doen. Natuurlijk moet Provinciale Staten hierbij binnen zijn rol en wettelijk kader blijven. Het kan echter niet zo zijn dat een Gemeenschappelijke Regeling bepaald dat de volksvertegenwoordiging of het bestuur van een deelnemer niet van zijn rechten gebruik mag maken. De VVD heeft daarom samen met D66 een motie ingediend waarin GS werd verzocht om het ongenoegen van de Provinciale Staten hierover over te brengen aan de FUMO. De motie werd door de meerderheid in de Staten ondersteund.

Tot slot maakte de VVD nog een opmerking over het punt dat door de wijzigingen de zeggenschap van de Provincie niet meer in evenwicht is met de financiële inbreng van de Provincie. Hiermee liggen betalen, beslissen en genieten niet meer in een hand. Dat is een ongewenste situatie. Zeker als we ons realiseren dat de meerderheid die de Provincie had in het AB van de GR FUMO veroorzaakt werd door de lagere afname van producten en diensten door gemeenten. Middels een motie riep de VVD de FUMO via GS op om meer toegevoegde waarde te bieden voor de deelnemers zodat deelnemende gemeenten meer producten en diensten van de FUMO af gaan nemen. Bij een grotere afname krijgen gemeenten meer zeggenschap en wordt de positie van de Provincie vanzelf zwakker. Deze motie kreeg niet op een meerderheid in de Provinciale Staten.

De VVD blijft de FUMO als verplichte gemeenschappelijke regeling met Provincie en gemeenten als deelnemer positief kritisch volgen. De burgers van Fryslan moeten er op kunnen rekenen dat hun belasting geld goed besteed is bij deze uitvoeringsdienst

Publicatiedatum: 30 maart 2017