VVD vraagt nogmaals duidelijkheid over coalitieakkoord

De VVD heeft op 2 mei 2011 in een brief aan de onderhandelaars van het coalitieakkoord, die nu zitting hebben in het college van Gedeputeerde Staten, vragen gesteld om opheldering te krijgen over het akkoord. Het betrof vragen die de collegepartijen in het debat in Provinciale Staten niet konden of wilden beantwoorden. Het coalitieakkoord is op een aantal belangrijk punten voor Fryslân vaag en onduidelijk.

De gedeputeerden Konst, Galama en Kramer hebben in hun reactie van 30 mei 2011 aangegeven een aantal vragen niet te willen beantwoorden, omdat ze vinden dat deze aan het college zijn om te beantwoorden. Wel geven ze aan dat het de VVD vrij staat om de vragen alsnog aan het college te stellen, maar dan via de formele weg van schriftelijk vragen stellen. De VVD begrijpt deze formalistische opstelling niet zo goed.

De VVD is van mening dat een coalitieakkoord een politiek akkoord is tussen de coalitiepartners waarin de koers voor de komende jaren helder en duidelijk naar voren moet komen. Daar hebben de inwoners en bedrijven van Fryslan recht op. Vragen n.a.v. zo'n akkoord zouden dan ook moeten worden beantwoord door de onderhandelaars van dit akkoord.

Om toch enige duidelijkheid omtrent het coalitieakkoord te krijgen heeft de VVD besloten om de vragen via de formele procedure nogmaals te stellen.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aanGS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp  Coalitieakkoord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vraag / vragen

In een brief van 2 mei 2011 heeft de VVD een reeks vragen gesteld aan de personen die namens hun partijen het coalitieakkoord uitonderhandeld hebben en die nu zitting hebben in het college. Doel was om opheldering te krijgen over het gestelde in het coalitieakkoord. De gedeputeerden Konst, Galama en Kramer hebben in hun reactie van 30 mei 2011 het volgende aangegeven:“ Wij kiezen er voor om die vragen die u rechtstreeks aan het college stelt niet te beantwoorden. Mocht u behoefte hebben aan een standpunt van het college, dan staat het u uiteraard vrij om die vragen alsnog aan het college te stellen.

Daar waar u ons verwijt dat de teksten van het coalitieakkoord vaag of onduidelijk zijn, laten wij die kwalificatie voor uw rekening. De plek voor dit soort discussies is naar onze mening in de Staten en daar laten wij het ook graag.

Daar waar uw vragen gaan over de financiële onderbouwing verwijzen wij naar het uitvoeringsakkoord, dat u zal worden toegestuurd voor of op 22 juni a.s.”

 

Gelet op deze stelling gaat de VVD er vanuit dat al onze vragen met betrekking tot gevraagde financiële onderbouwingen, voor of op deze genoemde datum zullen worden beantwoord. Conform uw suggestie dienen wij hierbij overigens nogmaals de overige niet beantwoorde vragen in, waarbij wij er van uitgaan dat u deze keer wel genegen bent deze vragen te beantwoorden. Doel is heel nadrukkelijk om duidelijkheid te verkrijgen met betrekking tot de uitleg van het coalitieakkoord. Dat is ook de reden waarom wij de voorkeur geven aan schriftelijke vragen. Dat heeft toch een minder vluchtig karakter een gedachtewisseling in de Statenzaal.

 

 1. Waterpeil - Het Coalitieakkoord vermeld: “De waterpeilen zijn in Fryslân van oudsher gebaseerd op de functies in een gebied. We maken een goede afweging van de verschillende belangen zoals (agrarische) bedrijfsvoering, wonen, natuur, infrastructuur. Er is maatwerk nodig op grond van zaken als grondsoort en dikte van het veenpakket. Zo mogelijk verhogen we de peilen in het veenweidegebied. In iedere geval verlagen we ze niet verder dan door inklinking noodzakelijk is.”  Wat staat hier nu eigenlijk: Functie volgt peil? Of peil volgt functie? Of is dit een compromis waarbij niemand zijn zin krijgt?
 2. Verkeer en vervoer - Het hoofdwegennet is af volgens het coalitieakkoord. Houdt dit in dat helemaal niks meer wordt geïnvesteerd in wegen? Ook niet in het oplossen van knelpunten (CDA wilde bijvoorbeeld “een goede ontsluiting van de Zuidwesthoek bij Lemmer”)? Alle BDU-gelden worden dus ingezet voor fietsen, OV, etc.? Wat gaat het nieuwe college doen aan verkeersveiligheid?
 3. Verkeer en vervoer - Het Coalitieakkoord vermeld: “Ook willen we kijken of busverbindingen parallel aan spoorverbindingen noodzakelijk zijn, of dat die bussen elders wellicht beter dienst kunnen doen.”  Is dit met het oog op de spoorverbinding Heerenveen – Drachten – Groningen? Welke andere trajecten denkt het college aan?
 4. Verkeer en vervoer - Light-rail kan OV-verbindingen versterken, volgens coalitieakkoord. Hoe ziet het college dit? Welke trajecten denkt het college aan?
 5. Milieu - Het Coalitieakkoord vermeld: “Onze ambitieuze hoofddoelstelling is om alle schadelijke onttrekkingen en toevoegingen aan het Friese leefmilieu in 2030 te hebben uitgebannen”.  Wat wordt hier bedoeld? Is dit CO2-neutraal? Fossiel-arm? Of bedoelt men iets anders? Vanwaar 2030? Worden er tussentijdse meetbare doelstellingen geformuleerd, en welke dan?
 6. Duurzame energie - Het coalitieakkoord vermeld: “We stimuleren het gebruik van duurzame energiebronnen als aardwarmte, zonne-energie, reststoffen en vergisting van groenafval in de landbouw.”  Wordt gebruik van industrieel bedrijfsafval bij vergisting in de landbouw toegestaan? College is dus positief over de REC (reststoffen)?
 7. Sociaal Beleid – Het coalitieakkoord vermeld: “Ons besluit het sociale domein in te bedden in andere beleidsterreinen betekent dat wij de komende periode geen zelfstandig sociaal beleid met bijbehorende aparte budgetten zullen formuleren, maar de sociale component zullen inbrengen in onze formulering en uitvoering van ander beleid.” Geen zelfstandig sociaal beleid met bijbehorende aparte budgetten. Worden alle budgetten daarvoor dus wegbezuinigd, welke worden geschrapt en welke blijven bestaan? En als het ingebracht wordt bij ander beleid, hoe gaat dat dan ten koste van andere beleidsdoelstellingen? Is de consequentie: geen armoedebeleid meer of niet meer het verlenen van bijdragen aan de opvang van (uitgeprocedeerde) asielzoekers?
 8. Sociaal beleid - Jeugdzorg: in Regeerakkoord wordt gezegd dat eigen provinciale budgetten mee overgaan bij decentralisatie naar gemeenten. In het coalitieakkoord staat daar niets over. Hoe wordt daarmee omgegaan?
 9. Thialf - Er is toegezegd dat vroeg in 2011 verschillende doorgerekende opties aan PS zouden worden voorgelegd. Wanneer kunnen we deze verwachten? Wanneer wordt de keuze aan PS voorgelegd omtrent nieuwbouw/verbouw van Thialf en heeft het college een voorkeur voor een van beide varianten? Is het college bereid om mee te investeren, en zo ja, hoeveel is het college bereid om hiervoor beschikbaar te stellen?
 10. Culturele hoofdstad - Wanneer kunnen we in PS het voorstel tot besluit van een go – no go verwachten omtrent Kulturele Haadstêd 2018, of is dit moment komen te vervallen? Het proces wordt nog nadrukkelijker tot doel verheven waarmee steeds minder geloof wordt geëtaleerd in het halen van deze status. Welke kans maakt Fryslân volgens het college?
 11. Decentralisatie – het coalitieakkoord vermeld: “Anderzijds zien we ruime mogelijkheden om rijkstaken te decentraliseren naar de provincies. Dat laatste streeft ook het Rijk na. De daarmee gepaard gaande decentralisatie kortingen wijzen we krachtig af. Bij decentralisatie naar gemeenten streven we naar decentralisatie op maat.” Kortingen van het Rijk wijzen we af en doorgeven van minder geld aan gemeenten onder het mom van maatwerk wordt tot doel verheven. Wil dit zeggen dat de decentralisatie van het Waddenfonds wordt afgewezen door dit college? Waarom wel/niet? Hier is namelijk een efficiencykorting van 5 miljoen euro per jaar meegenomen.
 12. Krimp - Beleid formuleren met betrekking tot krimp. Wanneer gereed? Eind 2011?
 13. Provinciale organisatie - Kleiner ambtelijk apparaat. Het is echter onduidelijk wat de  omvang dan gaat worden of moet zijn. Hoeveel minder ambtenaren en in welke jaren?
 14. OV - Komen er extra treinen op het traject Leeuwarden – Zwolle? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?
 15. Deregulering - Wat gaat college doen aan deregulering?
 16. Media - Wat gaat het college doen met de subsidiëring Omrop Fryslan en Froeks TV?
 17. Water - Wat wil het college met de peilverhoging IJsselmeer, wel of niet en waarom?
 18. Water - Wat wil het college met het inlaten van zout water in IJsselmeer en Lauwersmeer, wel of niet en waarom?
 19. Financiën - Welke “tijdelijke” budgetten worden structureel gemaakt? Hoe wordt uitwerking gegeven aan dit gedeelte van het onderhandelingsdossier waarin klip en klaar wordt aangegeven dat hier nog een forse opgaaf wacht?

 

indiener(s) (fractie/naamhandtekening) 

VVD, Tom van Mourik

 

 

VVD over coalitieakkoord PvdA - CDA - FNP (21 april 2011)

Antwoord GS op vragen van VVD n.a.v. coalitieakkoord.pdf (30 mei 2011)

 

Publicatiedatum: 9 juni 2011