VVD wil duidelijkheid omtrent scheepswerf te Osingahuizen

In de Leeuwarder Courant van 12 september 2013 valt in het artikel ‘ Decibels nekken werf Heeg' dat de gedoogvergunning van een scheepswerf uit Osingahuizen afloopt en dat er door de provincie geen nieuwe goedkeuring zal worden afgegeven. De reden hiervoor zou zijn dat de werf de geluidsnormen overschrijdt. De VVD wil duidelijkheid over de kwestie temeer het hier gaat om werkgelegenheid in bedrijfstak die voor Fryslân voor nu en de toekomst van belang is.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan GS / lid GS

 

College van GS
Onderwerp

 

Scheepswerf Heeg
 

Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Klopt het dat de provincie niet voornemens is om een nieuwe goedkeuring te geven aan de genoemde jachtwerf in het artikel van de LC zoals hierboven staat vermeld?
  2. Indien de provincie niet voornemens is om een nieuwe vergunning af te geven wat zijn hiervoor dan de redenen?
  3. Zijn er naast dit bedrijf ook nog andere ondernemers die knel komen te zitten?
  4. Het artikel geeft aan dat er al jaren wordt gesteggeld over de overlast die de werf veroorzaakt. Was u van deze klachten op de hoogte? Zo ja, sinds wanneer was de provincie hiervan op de hoogte en wat heeft de provincie hiermee gedaan?
  5. Welke geluidsnormen (en eventueel andere normen) zijn er met betrekking tot deze situatie van toepassing en heeft GS beleidsvrijheid om hiervan af te wijken? Zo ja, welke beleidsvrijheid heeft het college en is het college van plan om van deze beleidsvrijheid gebruik te maken?
  6. Klopt het dat er in de Zuidwesthoek geen andere mogelijkheden zijn voor deze werf om zich te vestigen? Indien dit niet klopt welke mogelijkheden ziet het college dan wel voor deze ondernemer/branche?
  7. Is de provincie ook actief gesprekspartner in dit conflict? Zo ja wat is de insteek van de provincie in dit gesprek?

 

 

Indiener(s) VVD – Otto van der Galiën
Datum 12 september 2013

 

Publicatiedatum: 12 september 2013