VVD wil duidelijkheid over gevolgen nieuwe wet op overheidsfinancien

VVD Fryslân heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS naar aanleiding van berichtgeving dat er een investeringsstop dreigt in Fryslân. De VVD wil duidelijkheid over de uitvoering van projecten en welke mogelijke gevolgen de concept Wet HOF (wet houdbare overheidsfinanciën) voor de financiering van deze projecten heeft.

Ook wil de VVD weten welke gevolgen de structurele bezuiniging van € 14,5 miljoen op het programma verkeer en vervoer heeft in relatie tot de concept Wet Hof. De VVD is een groot voorstander van het op korte termijn investeren in ruimtelijk-economische projecten in Fryslân, onder meer als impuls voor de regionale economie.

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
 

Onderwerp

 

 

Concept-Wet Hof

Vraag / Vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

In de Leeuwarder Courant van 15 maart 2012 staat onder kop “Friese projecten aan de ketting” een bericht over de concept-Wet Hof (Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën). De VVD is een groot voorstander van het op korte termijn investeren in ruimtelijk-economische projecten in Fryslân, onder meer als impuls voor de regionale economie. De VVD Fryslân heeft over de concept-Wet Hof daarom eerder ook al technische vragen gesteld. Maar toen was de teneur van de reactie een stuk minder “paniekerig”. Klopt het bericht in de LC en de daarin geschetste consequenties voor de opgesomde projecten?

 

Wat zijn de verschillen tussen de concept-Wet Hof en de huidige praktijk waarbij de norm als sinds jaar en dag 3% is en ook de gemeentelijke en provinciale financiën meetellen in het zogenaamde EMU-saldo? Wat zijn de knelpunten in de concept-Wet Hof in vergelijking met de huidige situatie?

 

De lagere overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) worden elk aangeslagen voor een deel van het nationale begrotingstekort voor het EMU-saldo. Voor welk deel wordt provincie Fryslân “aangeslagen”? Waarop is dit gebaseerd? En sinds wanneer is dit al zo?

 

In het artikel in het LC wordt enerzijds gesproken over de NUON-reserve van € 1,2 miljard en daaruit nog te financieren projecten, maar er wordt ook gesproken over reeds in uitvoering zijnde projecten en/of rijksprojecten en/of RSP-projecten/-gelden. Voor welke projecten c.q. voor welke soort projecten heeft de concept-Wet Hof gevolgen en welke gevolgen zijn dit dan? Welke gevolgen heeft de concept-Wet Hof voor de RSP-gelden en/of de RSP-projecten? Welke gevolgen heeft de concept-Wet Hof voor rijksprojecten?

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

8.

In het artikel in de LC wordt een aantal zaken en vooral projecten genoemd. De VVD gaat er vanuit dat dit van de kant van de provincie Fryslan als zodanig ook is gecommuniceerd. Op welke feitelijke zaken c.q. veranderingen baseert de gedeputeerde de geschetste consequenties en de genoemde opsomming van projecten?

 

Speelt de problematiek ook in andere provincies? Zo ja, hoe en in welke mate? Zo nee, waarom niet?

 

Als het om dergelijke consequenties gaat, welke acties heeft het college van GS dan zelf ondernomen in de lobby richting het Rijk? Welke acties heeft het college van GS ondernomen richting het IPO? Welke acties heeft het IPO ondernomen?

 

Welke gevolgen heeft de structurele bezuiniging van € 14,5 miljoen op het programma verkeer en vervoer in relatie tot de concept-Wet Hof? Welke nadelen heeft dit in zich? Wat vindt het college van GS nu achteraf van de keuze die is gemaakt om structureel fors te bezuinigen op het programma verkeer en vervoer gelet op de concept-Wet Hof? Vindt het college van GS de bezuiniging in dit licht nog verstandig? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Welke beperking brengt deze structurele bezuiniging in de toekomst mogelijk met zich mee gelet op de concept-Wet Hof? Want het lijkt er op dat het in het kader van de gezonde overheidsfinanciën het juist belangrijk is om structureel geld beschikbaar te hebben.

 

 

Indiener (s)

VVD

 

 

Aukje de Vries

 

VVD Statenfractie,

 

Publicatiedatum: 15 maart 2012