VVD wil duidelijkheid over mogelijk op slot zetten economische activiteiten Het Bildt

In het kader van een langjarig programma om cultuurhistorisch waardevolle gebieden uit de periode 1850-1940 te beschermen wordt op korte termijn een voorstel voor aanwijzing van de Oude en Nieuwe Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht aan de minister van OCW voorgelegd.

De wettelijke procedure tot aanwijzing omvat het inwinnen van adviezen van de gemeenteraad, de provincie en de Raad voor Cultuur. In het geval van Bildtdijken zijn die adviezen inmiddels uitgebracht, waarbij de gemeenteraad van Het Bildt negatief heeft geadviseerd omdat zij bang zijn dat een status als beschermd gezicht de economische (agrarische) ontwikkeling mogelijk zou beperken. De provincie Fryslân en de Raad voor Cultuur hebben een positief advies gegeven.

De VVD wil duidelijkheid over het mogelijk op slot zetten van economische ontwikkelingen in het gebied. Ook wil VVD weten wat de beweegredenen van de provincie zijn geweest om positief te adviseren en hoe de provincie om zal gaan met het feit dat de gemeenteraad negatief heeft geadviseerd.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan GS / lid GS

 

College van GS
Onderwerp

 

Beschermd dorpsgezicht Oude en Nieuwe Bildtdijken
Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Wat zijn de economische gevolgen voor de huidige en de toekomstige bedrijven die in het voorgestelde aangewezen gebied zijn gevestigd, dan wel zich willen vestigen in de status bescherm dorpsgezicht wordt toegewezen?
  2. Welke beweegredenen heeft de provincie gehad om positief te adviseren?
  3. Heeft de provincie bij haar advies ook op enig manier de gemeenteraad van Het Bildt betrokken? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat vindt de provincie van het ingenomen standpunt van de gemeenteraad van Het Bildt?

    Indien Bildtdijken aangewezen zal worden als beschermd dorpsgezicht dan zal de gemeenteraad een zogenaamd ‘beschermend bestemmingsplan’ moeten vaststellen.

  5. Hoe gaat de provincie zijn toezichthoudende rol uitvoeren als de gemeente weigert om dit beschermend bestemmingsplan vast te stellen?

 

Indiener(s) VVD – Klaas Kielstra

 

Datum 13 februari 2014
Publicatiedatum: 13 februari 2014