VVD wil duidelijkheid over situatie 'De Oude Schouw'

Om redenen van veiligheid zijn er nautische maatregelen uitgevoerd in het Prinses Margrietkanaal ter hoogte van Hotel Café Restaurant ‘De Oude Schouw' te Akkrum. Vanwege deze maatregelen kan deze locatie niet meer rechtstreeks maar slechts via een omweg worden bereikt. Hierdoor loopt ‘De Oude Schouw' inkomsten mis, en is er door het restaurant een verzoek tot nadeelcompensatie ingediend.
De VVD heeft signalen ontvangen dat het rommelt in dit dossier en wil graag duidelijkheid over de volgende vragen.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

Gericht aan GS / lid GS

 

College van GS
Onderwerp

 

De Oude Schouw
Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)    Klopt het dat de nautische maatregelen tot een omleiding hebben geleid voor watersporters/gasten van Hotel Café Restaurant ‘ De Oude Schouw’?

2)    Klopt het dat ‘De Oude Schouw’ hierdoor financieel nadelen ondervindt?

3)    Klopt het dat de heer van den Akker (eigenaar van De Oude Schouw) om bewegwijzering bij de provincie heeft moeten vragen? Zo ja, had de provincie dit zelf niet pro-actief op moeten pakken? Zo nee, waarom niet?

4)    Klopt het dat borden die op verzoek van de heer van den Akker door de provincie zijn geplaatst later ook weer, ondanks protesten van de heer van den Akker, door de provincie zijn verwijderd? Zo ja, waarom zijn deze verwijderd?

5)    Wat is de reden dat dit hele traject van nadeelcompensatie tot het plaatsen en verwijderen van borden zich zo voort blijft slepen?

6)    Is het correct nu de provincie in verzuim is gebleken er een dwangsom betaald wordt. Zo ja, hoe hoog is deze dwangsom en wat  is de totale som tot nu toe?

7)    Bent u n.a.v. de diverse uitspraken van o.a. de beroep- en bezwarencommissie van de provincie en de rechter voornemens om nadeelcompensatie toe te kennen? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

8)    Bent u voornemens om een voorschot inzake deze kwestie te verstrekken waarom is verzocht door de heer van den Akker? Zo ja, hoeveel, zo nee waarom niet?

9)    Heeft de provincie inmiddels maatregelen genomen zoals toegezegd in een mail van 24 juli 2013 omtrent de veiligheid op het water?

 

Datum 13 november 2013

 

Publicatiedatum: 13 december 2013