VVD wil duidelijkheid over subsidieverlening Kulturele Haadsted

Op 17 oktober 2011 hebben VVD Fryslân en D66 Fryslân schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS omtrent Kulturele Haadstêd 2018. Met name over de verdeling van subsidies door de stichting was er onduidelijkheid. Zo wilde de VVD onder andere weten wat het beleidskader was waarop deze subsidies werden verdeeld en of derden inzage hebben in de manier waarop er met de publieke middelen van KH2018 wordt omgegaan. In antwoord hierop is door GS aangegeven dat het hier geen subsidies betreft en dat deze vragen dan ook niet van toepassing zijn.

 

In de brief van GS van 26 april 2012 over de controleverklaring van de accountant over de subsidiebeschikking 2010-2011 wordt nu wel aangegeven dat er sprake is geweest van subsidieverstrekking door de stichting. De belangrijkste conclusie van GS luidt zelfs: ‘dat het beter is de verstrekking van subsidies niet door een stichting te laten verzorgen, maar dit in handen van een daartoe toegesneden overheidsorganisatie te laten’.

 

De VVD wil duidelijkheid van GS en heeft wederom schriftelijke vragen gesteld. Het moet duidelijk zijn waar publieksgeld aan wordt uitgegeven. Ook wil de VVD weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat de stichting bij het toekennen van subsidies geen duidelijk normenkader heeft gegeven op basis waarvan de ontvangers verantwoording moesten afleggen.

 

In december 2011 heeft de VVD Fryslân aangegeven niets te zien in het project Kulturele Haadstêd 2018. Afspraken werden niet nagekomen en essentiële onderdelen als visie, organisatie en budget ontbraken. De VVD ziet liever dat geraamde bedragen voor Kulturele Haadstêd 2018 direct in de Friese cultuur worden geïnvesteerd. Niet in allerlei organisatorische "jildvergriemerij", maar in culturele activiteiten in Fryslân.

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

Subsidieverlening Kulturele Haadstêd 2018
Vraag / Vragen  

1.    Is de Gedeputeerde nog steeds van mening dat er geen sprake is van subsidies? Waarom wel/niet?

 

2.    Indien er wel sprake is (geweest) van het verlenen van subsidies door de stichting, waarom heeft GS op schriftelijke vragen van de VVD van 17 oktober 2011 geantwoord dat het hier geen subsidies betrof?

 

3.    Indien er geen sprake is (geweest) van het verlenen van subsidies hoe kan men dan tot de belangrijkste conclusie komen ‘dat het beter is om de verstrekking van subsidies niet door een stichting te laten verzorgen, maar dit in handen van een daartoe toegesneden overheidsorganisatie te laten’?

 

4.    Indien er wel sprake is geweest van subsidies stonden deze subsidies open voor een normale bezwaarprocedure net als bij provinciale subsidies? Zo nee, waarom niet?

 

5.    Indien deze subsidies niet open stonden voor een normale bezwaarprocedure welke mogelijkheden waren er dan wel voor afgewezen verzoeken? Waarom wel/niet? En als er een andere mogelijkheid was is deze dan ook kenbaar gemaakt aan de betrokkenen?

 

6.    Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de stichting bij het toekennen van subsidies geen duidelijk normenkader heeft gegeven op basis waarvan de ontvangers verantwoording moesten afleggen? Heeft de subsidiebeschikking van de provincie aan de stichting hiervoor onvoldoende houvast cq duidelijkheid geboden? Waarom wel/niet?

 

7.    Biedt de nieuwe subsidiebeschikking voor Leeuwarden deze houvast/duidelijkheid wel? Waarom wel/niet?

 

8.    In de brief van GS staat dat er is afgesproken dat subsidies die verband houden met de Culturele Hoofdstad alleen door de gemeenten Leeuwarden en de provincie worden verstrekt. Welk beleidskader wordt er nu gehanteerd voor het verlenen van subsidies?

 

 

 

Indiener (s)
VVD

 

Aukje de Vries, VVD Statenfractie

 

 

Media:

Omrop Fryslân (website) --> Fragen oer Kulturele Haadstêd

Leeuwarder Courant --> Mistige besteding van cultuurgeld

 

Publicatiedatum: 2 mei 2012