VVD wil duidelijkheid over toekomstvisie visserij

De VVD Statenfractie van Fryslân heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over visserij naar aanleiding van een brief van 13 september 2011 van staatssecretaris Bleker aan de Tweede Kamer over zee- en kustvisserij. In deze brief valt te lezen dat een commissie zich zal gaan buigen over de toekomst van de binnenvisserij en waarbij de provincies zullen worden betrokken bij de totstandkoming van de visie.

In het notaoverleg van de vaste Kamercommissie van ELI op 15 september is door de staatssecretaris aangegeven dat hij een op te stellen masterplan Waddenvisserij, inclusief de garnalenvisserij, in die visie op de binnenvisserij wil integreren. Dit zal worden meegenomen in de taakopdracht aan de commissie.

De staatssecretaris heeft verder toegezegd dat eind deze week de Kamer een brief ontvangt waarin de opdracht voor en de samenstelling van de commissie staat.

De verwachting is derhalve dat de commissie op korte termijn met de werkzaamheden zal beginnen.

De Statenfractie VVD is benieuwd naar de bijdragen die de provincie in dit proces wil inbrengen en verzoekt Gedeputeerde Staten Provinciale Staten hierover van te voren in te lichten, omdat er nog steeds geen provinciaal visserijbeleid is geformuleerd en vastgesteld.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

Visserij

 

vraag / vragen 1. Is uw college bekend met de brief van Staatssecretaris Bleker aan de Tweede Kamer van 13 september 2011 inzake zee- en kustvisserij?

 

Zo ja, is uw college bekend met het gestelde in deze brief over de commissie Toekomstvisie Binnenvisserij als gevolg van motie Dijkgraaf/Jacobi?

 

2. Is uw college bekend met de inhoud van het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken , Landbouw en Innovatie op 15 september 2011 over Visserij?

 

Zo ja, is het uw college bekend dat de staatsecretaris in het Notaoverleg heeft aangegeven dat hij een op te stellen Masterplan voor Waddenvisserij en Garnalenvisserij gaat integreren in de Toekomstvisie Binnenvisserij 2020/2025?

 

3. In de bewuste brief van 13 september 2011 deelt de Staatssecretaris mee, dat hij wat betreft de visserij ook een belangrijke rol ziet weggelegd voor de provincie bij de totstandkoming van de Toekomstvisie 2020/2025.

Onlangs heeft de fractie van de PVV uw college gevraagd naar het visserijbeleid van de provincie. Daar is tot op heden geen antwoord op gekomen. De VVD-fractie vraagt zich af, waar provincie Fryslan - ten aanzien van de toekomstvisie voornoemd - haar standpunt op zal baseren nu er geen Fries visserijbeleid aan ten grondslag ligt. Waarschijnlijk gaat de adviescommissie, waarin provincie Friesland gevraagd wordt te participeren, al in oktober van start met de werkzaamheden.

 

Is uw college bereid, alvorens deel te nemen aan het overleg, inzake de toekomstvisie 2020/2025, Provinciale Staten te informeren over het door provincie Fryslan in te nemen standpunten ten aanzien van binnenvisserij, Wadvisserij en Garnalenvisserij?

 

indiener(s) (fractie/naamhandtekening)

 

VVD Statenfractie, Franke Doting

 

 

Publicatiedatum: 6 oktober 2011