VVD wil echt draagvlakonderzoek naar windmolens

Bij besluiten over het al dan niet plaatsen van windturbines in het Friese landschap moet het lokaal draagvlak voor die plannen goed meegewogen worden. Dat is één van de vier voorwaarden die het Rijk in de ontwerp structuurvisie Windenergie op land als voorwaarde heeft gesteld. Dit geldt voor alle provincies en zeker ook voor Fryslân. "Het zogenaamde draagvlakonderzoek waar dit college (FNP, PvdA en CDA) mee bezig is, lijkt zich te richten op het schéppen van draagvlak voor windturbineplannen, en mag die naam dus niet hebben", aldus VVD Statenlid Sylvia Hosman.

Een écht draagvlakonderzoek richt zich daarentegen evenredig op alle regionale belangen, en meet de mening van burgers en ondernemers op onder andere vestigingsklimaat en toeristische sector. Ook moet de al dan niet aanwezige steun onderzocht worden vanuit aanpalende gemeentes over voor hen merkbare windparken in hun buurgemeente. Economische kansen en daarmee de werkgelegenheid op de lange termijn moeten niet in gevaar komen. "Juist nu windenergie steeds meer, ook in de reactienota van het College, als een tijdelijke voorziening wordt gezien, moet de politiek oog hebben voor de lange termijn effecten ervan", aldus Sylvia Hosman.

De VVD heeft al het initiatief genomen voor een onderzoek naar de effecten op toerisme en recreatie. Dit voorstel werd door het College overgenomen en vindt nu plaats voorafgaand aan de besluitvorming, in plaats van achteraf zoals het College oorspronkelijk van plan was. Maar daarmee zijn we er niet. Er moet vervolgens ook vooraf een volwaardig draagvlakonderzoek komen en de VVD zal dat als randvoorwaarde stellen aan de nieuwe structuurnota, die dit voorjaar op de agenda staat. Het verbaast de VVD dat een partij als de FNP, die in het verleden ook tegen windenergie was, zo weinig van zich laat horen op dit punt.

Publicatiedatum: 11 maart 2014